Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Архив > Проекти

 
Проект Проект "X-LIBRIS"

Стартирал: 2014 г.       Завършил: 2016 г.

X-LIBRISПроектът X-LIBRIS - Иновативни умения и библиотечни услуги смарт 3.0 има за цел да организира серия обучения, насочени към разработване на потребителски ориентирани нови библиотечни услуги, базирани на иновативни информационни и комуникационни технологии.

Още за проекта ...

 

 
Проект "Словесното разказвателно умение в театър и картини"

Стартирал: 2014 г.       Завършил: 2016 г.

AQUA NARRABILISПроектът "Словесното разказвателно умение в театър и картини" (AQUA NARRABILIS) има за цел да подкрепи нови форми на преподаване и учене, основани на разказване на истории, куклен театър, игра на сенките и т.н., да повиши на индивидуалните способности на учащите и подобри учебната среда в училища, детски градини и библиотеки.

Още за проекта ...

 

 
Проект "LoCloud"

Стартирал: 2013 г.       Завършил: 2016 г.

LoCloudПроектът "LoCloud" има за цел да разработи технология и услуги, с които да подпомогне местните институции да обединят своите дигитални ресурси и да ги направят достъпни онлайн, чрез Европейската библиотека, музей - Европеана.

Още за проекта ...

 

 
Проект "Интерактивна визуална компетентност между поколенията (NTVIS) "

Стартирал: 2012 г.       Завършил: 2014 г.

Digital Literacy 2.0Проект "Интерактивна визуална компетентност между поколенията" има за цел да преодолее различието във визуалната грамотност и комуникационните компетенции на младежите и възрастните чрез създаване на цифрово мултимедийно съдържание.

Още за проекта ...

 

 
Проект "Познание за Европеана"

Стартирал: 2012 г.       Завършил: 2014 г.

Europeana Awareness

Digital Literacy 2.0На 1 януари 2012 г. стартира проект Познание за Европеана - мрежа на най-добрите практики за изграждане на Европейската дигитална библиотека, ръководена от фондация Европеана. Поставените цели предстои да бъдат постигнати в рамките на 36 месеца и се фокусират върху: разпространение на информация и познание, създаване на нови партньорства, на нови канали за разпространение на съдържанието в Европеана в туристическия сектор, стимулиране на културните институции да предоставят съдържание, провокиране на ангажираност и информиране за възможностите, които предоствя лицензираната мрежа на Европеана; разработване на механизми за събиране и увеличаване на съдържанието в Европеана, към което се предоставя ниво на свободен достъп и последваща употреба.

Още за проекта ...

 

 
Проект "Информационна грамотност 2.0"

Стартирал: 2012 г.       Завършил: 2014 г.

Digital Literacy 2.0Основната цел на проект Информационна грамотност 2.0 е да разработи и приложи подход за учене през целия живот в сферата на информационните и комуникационни технологии, адресиран към различни възрастни. Образователната програма е изградена за нуждите на Web 2.0 среда, което улеснява достъпа до информационно познание. Целта е да се достигнат разнообразни целеви групи и да им се създадат умения за работа със средствата на информационните и комуникационните технологии.

Още за проекта ...

 

 
Програма "Глоб@лни библиотеки"

Стартирал: 2009 г.       Завършил: 2013 г.

Glob@l LibrariesПрограма "Глоб@лни библиотеки" осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки.

Още за проекта ...

 

 
Проект "Library Teaching Technology LIBRATECH"

Стартирал: 2013 г.       Завършил: 2013 г.

LL4S ProjectПроектът "Library Teaching Technology LIBRATECH" се фокусира върху развиване на умения за разработване и прилагане на иновативни практики в процеса на обучение и преподаване. Насочен е към подобряване на функционалността на използваните методи за преподаване, които са разработени под формата на услуги, съобразно потребителските цели. Проектът осигурява интерфейс на услугата - полезен, използваем и желан, от гледна точка на Ползвателя /Обучаем/, и ефективен, ефикасен, с отличителен характер, от гледна точка на Доставчика /Преподавател/.

Още за проекта ...

 

 
Работно ателие "Живата история"

Стартирал: 2011 г.       Завършил: 2011 г.

Работно ателие „Живата история” е част от секторна програма “Грюндвиг” на ЕК за “Обучение през целия живот” и се фокусира върху обмяната на знания между културните институти и поколенията, чрез разработване и прилагане на иновативни и традиционни практики за учене през целия живот. Дейностите обхващат предлагане на познания, свързани със събиране, съхраняване и популяризиране на регионалната история и тяхното представяне със средствата на съвременните комуникационни технологии.

В своята програма ателието включва работа на автори-краеведи, библиотечни и музейни специалисти, общественици. Обучителните модули за трансфер на познание представят местните културни и исторически артефакти, превръщат ги в обекти на новотехнологичните възможности за представяне и ги реализират в електронен модел.

Още за проекта ...

 

 
 
Достъпност на местното културно-историческо наследство чрез Европейската дигитална библиотека
 

Стартирал: 2008 г.       Завършил: 2011 г.

Europeana Local ProjectПроектът EuropeanaLocal създава Мрежа, съдържаща най-добрите практики, която да подобри оперативната съвместимост на дигиталното съдържание, съхранявано от регионални и местни институции и да го направи достъпно посредством услугата EUROPEANA на Европейската дигитална библиотека ( The European Digital Library).

Още за проекта ...

 

 
Проект "Обучение през целия живот"
 

Стартирал: 2008 г.       Завършил: 2010 г.

LL4S ProjectПроектът "Обучение през целия живот" се фокусира върху услуги за подобряване качеството на живот на възрастните хора въз основа на специфични методи на обучение, образователен тренинг за подбрани служители и персонал, примерни практики на местните органи на управление и неправителствените организации. Партньорите по този проект разработват методи за приобщаването им чрез обучение и развиват местни стратегии, обменяйки опит и нови идеи. Партньорството е насочено към повишаване качеството на живот на хората, навлизащи в нова фаза от своя живот, и предлагането на възможност за участие в обучителни процеси или участие като доброволци в процеса на обучение на други хора.

Цели: Проектът е насочен към откриване на методи за обмен на знания между различните възрастови групи като част от процеса на обучение, както и към намиране на общ подход за разбиране на условията за живот на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи услуги.

Още за проекта ...

 

 
Проект СЛЕДА
 

Стартирал: 2008 г.      

Проектът „Следа” е културен проект за разглеждане на наследствената стойност на паметните архитектурни обекти от социалистическия период в България, целящ тяхното интегриране в социалното и културното пространство на съвременния град, в една Европа, където историческото съжителство днес е съществен фактор на единството.

Цели: Обект на проекта "Следа" са монументалните комплекси от периода, обхващащ края на 60-те години до падането на комунистическия режим. Техният днешен прочит разкрива една двойна проблематика, която се организира от една страна около въпроса за развитието на груповата памет на едно общество, а от друга - около тенденциите в създаването и управлението на общественото градско пространство. Проектът "Следа" подхожда към тази проблематика от тясно национална и от по-широка интернационална гледна точка.

Още за проекта ...

 

 
 
Проект AITMES: Прилагане на мобилните информационни технологии в сферата на образованието и библиотеките
 

Стартирал: 2005 г.       Завършил: 2007 г.

Идеята на проекта бе да въведе нови начини за електронно обучение, използвайки мобилните технологии за подобряване на обучаващата методология, съгласно множество образователни сценарии, основани на Интернет технологията.
Цели: Обучението се реализира чрез разиграване на реални сценарии. Опитът, анализът и наблюдението на тези "сценарии" (при приложението им в няколко мрежи отвън и вътре в системата) дава възможност за изготвяне методология на процеса. Това е стъпка в повишаване квалификацията на специалистите (учители и библиотекари), ангажирани с проекта.

Още за проекта ...

 

 
 
Проект ABLE: Американо-български библиотечен обмен http://www.ableportal.bg
 

Стартирал: 2003 г.       Завършил: 2007 г.

Гради се на успешния проект за партньорство между библиотеки от България и Колорадо, САЩ. Началото е поставено през 1996г., сега има 10 публични библиотеки-партньори. Равносметката на проекта показва както неговия успех, така и изискващите подобрение области. В допълнение към разширяване на партньорството, българските библиотеки изразяват необходимостта от професионално обучение в областта на обществените информационни услуги, работата с местните власти и разгръщане на подкрепата за библиотеките.
Цели: Да повиши възможностите на българските библиотеки за предоставяне на електронни обществени информационни услуги на местните власти и българските граждани в поне пет български публични библиотеки.

Да предизвика интерес и подкрепа от страна на  правителството на България и на обществените лидери за разширяване ролята на библиотеките в демократичното общество.

Да развие непрекъснато разширяваща се мрежа от библиотеки в България и САЩ, които да търсят допълнително финансиране от благотворителни източници за подобряване на компютърната база на българските библиотеки.

 

 
 
Проект "Дигитални библиотечни фондове от периодични издания"
 

Целта на проекта е да се улесни достъпа до статии от българския периодичен печат и да се подобри съхранението им.
Участници в проекта: Нов български университет/библиотека координатор/; РБ "П. Славейков" - Варна; РБ "П. Р. Славейков" - В.Търново; Столична библиотека; Библиотека при Технически университет София.
Дигиталните фондове могат да бъдат ползвани в Информационния център.

Нагоре 

 
Проект CALIMERA    http://www.calimera.or
 

Стартирал: 2004 г.       Завършил: 2006 г.

Мрежата изградена от проекта КАЛИМЕРА мобилизира местните културни институции за новата им  роля на ключови фигури при превръщане на иновативните технологии в полезни услуги за обикновените граждани - поставяйки европейското културно наследство в услуга на гражданина.
Съществен елемент е стремежът на Европа към подход със засилваща се ориентация към човека. Подход, при който технологиите се използват от и за гражданите, позволявайки на всеки да се присъедини към Информационното общество. Отчитат се специфичните потребности на младите хора, хората с увреждания, както и проблемите, свързани със застаряване на населението. Новите услуги изискват нови средства и преди всичко - нов начин на мислене.
Мрежата на КАЛИМЕРА покрива 42 страни, между  които са всички страни-членки на ЕС.
Варненската регионална библиотека участва в мрежата на КАЛИМЕРА с проект „Стара Варна”.

 


PULMAN Network     http://www.pulmanweb.org

Стартирал: 2002 г.       Завършил: 2004 г.

Проектът Pulman Network стартира в рамките на изследователската програма на Генерална дирекция "Информационно общество " на Европейската комисия, работеща за изграждане на леснодостъпно информационно общество. Европейските публични библиотеки и културни организации трябва да играят жизненоважна роля в развитието на една нова електронна Европа. Проектът Pulman Network стимулира и насърчава споделянето на опит в областта на политиката на развитите страни и практиката в използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни организации, които функционират на местно и регионално равнище.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" участва в Пулман мрежата с проект "Стара Варна"

 

 
Проект "Помощ за книгата"
 

Стартирал: 2004 г.

Проектът е осъществен от Националния център на книгата към Министерство на културата и има за цел да обогати фондовете на библиотеките. Отпуснати са средства в помощ на комплектуването, с които са закупени библиотечни материали от различни области на знанието и художествена литература, предназначена за всички отдели на библиотеката.
Проектът допринася за допълване на библиотечните колекции с актуална литература, отговаряща на търсенето и удовлетворяваща потребностите на всички категории читатели.

 

 
Проект EIFL Direct
 

Стартирал: 2002 г.       Завършил: 2004 г.

Това е съвместен проект на Институт "Отворено общество" - Будапеща и една от най-големите компании в света за абонамент на периодични издания в електронна и печатна форма - EBSCO Publishing. Проектът осигурява достъп до пълнотекстова база данни, обединяваща повече от 3000 списания, вестници, брошури и справочници, главно в областта на социалните и хуманитарните науки.
След завършването на проекта базите данни на EBSCO Publishing могат да се ползват чрез коопериран абонамент, осъществяван от БИК. В Регионална библиотека "Пенчо Славейков" тази информация може да бъде ползвана в Информационния център.

 

 
Проект "Пушкинска библиотека"
 

Стартирал: 2000 г.       Завършил: 2002 г.

Мегапроектът "Пушкинска библиотека" е подготвен и разработен във Фондация "Отворено общество" Русия. Целта на проекта е подкрепа на българските библиотеки с рускоезична литература, като заглавията са подбрани от експерти и са разпределени в 14 области на знанието. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на "Отворено общество" - София. Получената рускоезична литература ще намерите във фондовете на библиотеката.

 

 
Проект "Библиотеки партньори"
 

Стартирал: 1999 г.       Завършил: 2003 г.

Съвместен проект на Асоциацията на библиотеките в Колорадо, САЩ и Съюза на библиотечно - информационните работници в България за разменянето на ресурси и информация между българските и колорадските библиотеки.       

Още по темата ...

 

 
Deutscher Lesesaal - немска читалня
 

Съвместен проект на Гьоте Институт и РБ "Пенчо Славейков". Deutscher Lesesaal - немска читалня, която е първата по рода си в България. Създадена е със съдействието на Гьоте Институт и Министерството на външните работи на Република Германия през 1993 г. Като партньорство в областта на културната политика на двата института ежегодно се провеждат редица публични изяви - изложби на книги и фотоизложби, литературни четения, представяне на книги, прожекции на филми.

 

 
Проект "Лоцманът на варненската историопис"
 

Съвместен проект на Държавен архив - Варна, Регионален музей - Варна, отдел "Регионална история" на РБ "Пенчо Славейков" и ВАСАН Медиа.

Нагоре

Sidebar

Footer