Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Проект "Library Teaching Technology LIBRATECH"
Секторна програма „Леонардо да Винчи”

 

 

No 2012-1-BG1-LEO03-06864

    

    

    

 

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Съвременната библиотека се развива в различни направления с цел удовлетворяване изискванията на потребителите. Едно от тях е в сферата на неформалното професионално обучение на аудиторията, търсеща библиотечно-библиографска информация и повишаване квалификацията на библиотечните експерти.

Проектът "Library Teaching Technology LIBRATECH" се фокусира върху развиване на умения за разработване и прилагане на иновативни практики в процеса на обучение и преподаване. Насочен е към подобряване на функционалността на използваните методи за преподаване, които са разработени под формата на услуги, съобразно потребителските цели. Проектът осигурява интерфейс на услугата - полезен, използваем и желан, от гледна точка на Ползвателя /Обучаем/, и ефективен, ефикасен, с отличителен характер, от гледна точка на Доставчика /Преподавател/.

Проектът акцентира върху възможността за:
- създаване на собствено пространство във вече съществуващата екосистема на социалните медии, което представлява и своеобразно култивиране на собствен стил на преподаване;
- участие в уникалната култура на всяка отделна медийна платформа и поетапно ангажиране на обучаемите;
- вграждане на учебното съдържание в социалните медийни канали за интерактивно трансформиране на учебните програми и обучителните дейности.

Цели и задачи на проекта:
1. Създаване на умения у библиотечни експерти в областта на съвременните педагогически и информационни технологии, с цел интегрираното им използване в процеса на обучение.
2. Обмен на знания с колеги от приемащата страна, развити на базата на серия от семинари и уъркшопове, съчетаващи методологии за изграждане на педагогически и информационни практически умения, иновативни услуги и продукти.
3. Трансфер на интердисциплинарни знания.

LIBRATECH се насочва към многостранния процес на културен диалог - обмен на знания между сродни специалисти от различни държави; споделяне на познание; професионално любопитство и интерес към опита на "другия"; споделяне на умения относно новите репрезентативни практики. Акценът е както върху усвояването на умения и опит, така и върху обмяната на познание.

Проектът се реализира в международно партньорство между страните Испания и България:

  • Испания, Ciberespacio SL
  • България, Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

Период на провеждане: 10 - 16 септември 2013 г.

Място на провеждане: гр. Ла Коруня, област Галисия, Испания

Участници: Радка Калчева, Росица Тодорова, Румяна Йовева, Юлияна Крайчева, Кристиана Димчева, Деница Чолакова, Весела Ангелова, Мариана Ангелова-Николова, Жечка Кираджиева, Надежда Груева, Цветелина Войчева

 

    
 Презентации

25 октомври 2013 г. Конференция "Европейско финансиране, партньорства и добри практики в културната сфера ", гр. Варна

 

 

Sidebar

Global Libraries
 
Global Libraries
 

Фотогалерия I

Фотогалерия II

Фотогалерия III

Фотогалерия IV

Фотогалерия V

Footer