Header image

NTVIS Logo

 

/New Transgenerational Visual Literacy/

 

Учене през целия живот       
       

 
                      Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна  
 

Последни публикации:

 

facebook


 
 
 
 
 

No LLP-2012-GRU-LP-04

За проекта

 

NTVIS въвежда концепцията интерактивна визуална компетентност и визуална грамотност*, обединяваща младежите и възрастните хора да си сътрудничат в обща рамка и по този начин да се насърчи създаването на ново учебно съдържание между поколенията.
NTVIS идентифицира два съществуващи дефицита в обучението:
1. Липса на организирано обучение и дейности насърчаващи визуалната компетентност между поколенията.
2. Липсата на квалифицирани преподаватели с умения за работа с различните поколения в областта на визуалната компетентност, които да спомогнат да се преодолее пропастта между поколенията и предотвратят риска от социално изключване.

* Визуална грамотност - способности за интерпретиране, използване, оценка и създаване на образи, видеоматериали използвайки както конвенционални средства, така и медии от 21 век, по начин който насърчава мисленето, вземането на решение, учене.

 
 


hrdc logo

hrdc logo

 
           

 © 2012 Регионална библиотека "Пенчо Славейков".  Проектът е финансиран по секторна програма "Грюндвиг" към EK.