Словесното разказвателно умение в театър и картини


NARRation - Acquisition of Basic skills in Libraries and Schools


AQUA NARRABILIS

 

2014-1-AT01-KA200-001024
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна

line
За проекта

Уменията за разказване на истории разкриват творческите способности на личността за описание на събития и предмети. Те са основни и ключови компетенции по отношение на:
• Грамотността (способности за четене и писане);
• Изучаването на роден и чужд език;
• Отстояване на активна гражданска позиция в условията на демокрация (способност да бъдеш чут).
Водещи са за ефективното и ангажирано общуване във всяка една научна, образователна сфера, творческа област, за развитието на съвременното общество.
Реализацията на проекта прави възможно разработването и създаването на:
• Практически методи;
• Примерни материали (визуални и креативни пособия за създаване на камишибай, куклен театър и театър на сенките);
• Педагогически наръчници;
• Съвременни отворени и леснодостъпни образователни ресурси на различни европейски езици;
• Подходящи модули и on-line курсове за подготовка и обучение на библиотекари и преподаватели с оглед включването им в библиотечната и преподавателската дейност с целеви групи – предучилищна (3 - 6) и начална училищна (6 – 12) възраст.
Проектът се реализира в партньорство между шест водещи в своята област организации от Австрия, Кипър, Полша, Португалия и България. Всички материали, обучително съдържание и дейности преминават през пилотно тестване и оценка в училища, библиотеки и детски градини в държавите на партниращите организации. Финалните резултати се публикуват on-line на английски, немски, полски, португалски, български, френски, испански и италиански език с възможност за глобално споделяне на ресурси и опит за успешни практики.
С цел да се формира активна гражданска позиция и световна загриженост по обществено значими проблеми е избрана темата за ВОДАТА – всички истории, материали и ресурси са свързани с нейното екологично, хранително, географско, и преди всичко, символично значение.