Header image DLit2.0 Logo  

/Digital Literacy 2.0/

 

Учене през целия живот       
Хоризонтална програма ИКТ, КА3       

 
   http://www.digital-literacy2020.eu                    Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна  
 

Последни публикации:


 
 
 

  

 No 519032-LLP-1-2011-1-DE-KA3-KA3MP

За проекта

Днес живеем в интелигентно и динамично общество с постоянна необходимост от продължаващо образование, отговарящо на революционното развитие на новите технологии. Изграждането на развито информационно общество е обща отговорност на всички и трябва да се използва всяка възможност, за да се гарантира, че никой няма да се озове в социална изолация. Наша обща задача е да предложим различни форми на професионално, непрофесионално и алтернативно образование за възрастни.
Съгласно Европейската програма информационната грамотност е условие за лично удовлетворение и активна гражданска позиция. Основната цел на проект Информационна грамотност 2.0 е да разработи и приложи подход за учене през целия живот в сферата на информационните и комуникационни технологии, адресиран към различни възрастни. Образователната програма е изградена за нуждите на Web 2.0 среда, което улеснява достъпа до информационно познание.
Целта е да се достигнат разнообразни целеви групи и да им се създадат умения за работа със средствата на информационните и комуникационните технологии.

Неформалното обучение на професионални кадри за ползване на ИКТ се създава в момента. Съществуват отделни добри европейски практики и стремежът на проект Информационна грамотност 2.0 е да обедини тези усилия, като идентифицира критериите за успех и създаде методология със специален акцент върху иновативните неформални образователни подходи и модели за сътрудничество. Постигнатите резултати са потенциален модел за неформално и продължаващо професионално образование за целите на обучението през целия живот.
 
 


logo

 
           

 © 2012 Регионална библиотека "Пенчо Славейков". Проектът е финансиран по програма "Учене през целия живот" към EK.