Посещение в Роскилде

От 9 до 12 декември 2008 г. в гр. Роскилде, Дания бе проведен международен тренинг-семинар по проект "Обучение през целия живот" (LifeLongLearning for Senior Citizens). В семинара бяха включени участници от страните партньори – Публична библиотека Роскилде, Дания, РБ "Пенчо Славейков" – Варна, Публичната библиотека Девън, Великобритания, Публична библиотека Вара, Швеция и Представители на кметство Мазарикос, Испания.  

 

През първия ден на семинара бяха направени кратки презентации от  участниците с цел запознаване с програмите и политиките, провеждани от партньорите, свързани с целите на проекта - съвместяване на организационни подходи и педагогически аспекти за това как да бъдат заинтригувани възрастните хора да повишат качеството на своя живот, развиване на  практики за въвличане на възрастните хора в процеси на обучение, изследване на начини на поддържане и повишаване на компетенциите сред възрастните хора, насърчаване на практики за ангажиране и подкрепа на възрастни доброволци за обучение и доброволци, работещи с целеви групи от възрастни хора. Бяха разгледани параметри и бъдещи дейности по създаване и развитие на уеб-сайта на проекта. Домакините на семинара организираха посещение Асоциацията за обучение на възрастни, Роскилде.


Втория ден на семинара бе посветен на възможностите за включване на възрастните в различни образователни процеси. Бяха представени маркетингови методи за въвеждане на таргет групата в различни прояви и дейности съответстващи с целите на проекта. Бяха представени различни методи за анализ на потребностите на възрастните граждани както и датския опит в задоволяването им осъществен чрез различни проекти в библиотеката в Роскилде.


През третия ден на семинара бе проведено практическо обучение на участниците с цел запознаване с уеб-платформата на проекта, както и запознаване с различни уеб-базирани приложения свързани с по- ефективното  й използване в работата на партньорите.

 

Беше организирано посещение на различни сдружения и инициативи в област Роскилде, посветени на доброволчески програми за възрастни както и на обучението на гражданите в различни творчески дейности.

 

Към следващата публикация >>