Партньори

Великобритания - Библиотеката и информационния център в Девън


Мрежа от 51 библиотеки обслужва население от 740 000 жители в предимно селска територия. Библиотеките участват в обучението, като включват много възрастни граждани. Налице е голямо желание за участие в предлаганите обучителни дейности, като често се налага изготвяне на списъци за чакащите. Голям е делът на по-възрастните участници.


Намерението е да  се развият практики и методи, които да обединят повече участници, да увеличат своя капацит, за да посрещнат изискванията и нуждите на развиващите се местни партньорства, да почерпят опит от други провинциални райони и организации, обединяващи значително по количество население.

 


 

Швеция - Публичната библиотека във Вара


Общодостъпна библиотека, намираща се в преобладаващо селска територия - провинция с 16 000 жители с образование по-малко от средното и в сянката на икономическото развитие. Една от гъсто населените области в страната с традиции в обучението. Основен поминък е манифактурната индустрия и фермерството. Културата на местното сдружаване е силно развита.


Намерението е да се подобри сътрудничеството с НПО и доброволци. Обучението на възрастните граждани е решаващо за социално-икономическото развитие и европейското интегриране, за да се предотврати отхвърлянето на по-възрастните и хората, които току-що са напуснали пазара на труда.

 


 

Дания - Библиотеката в Роскилде


Регионална библиотека в университетски град с високо образовано 84 000 население. Предлага голямо разнообразие от библиотечни материали, включително и електронни ресурси. Нейните регионални отговорности обслужват население от 812 000 души. В периода 2007-2009 г. участва в няколко целеви проекта за граждани над 50 г., за лишени от компютърна грамотност и за хора в неравностойно положение.


Участието в проекта ще увеличи тяхното познание за социалните технологии, за иновациите, ориентирани кам потребителя и неговите нужди, ще повлияе за изработването на физическа и виртуална платформа за възрастни граждани.

 


 

Италия - Comunita Montana Unione dei Comuni Valle Samoggia


Обществена структура, състояща се от 6 малки общини с 39 000 жители, която предлага публични услуги на територия с повече от 25% от население над 60 г., което живее далеч от преимуществата на градовете и разчита на социализацията и опазването на традициите.


Нуждае се от подпомагане в развитието на социален живот, далеч от урбанистичните услуги, като интегрира нови методи на обучение, взети от други части на Европа, и въвеждането на услуги, включващи доброволци под чадъра на Социалните грижи.

 


 

Испания - Ciberespacio SL


Частна компания, развиваща дейности в сферата на обучението на възрастни с основен профил информационни и компютърни технологии (ICT) за начинаещи. Работи със Социалните грижи на градската община в Мазарикос с население 6 500 души, като повишава образованието на възрастни жители в селските райони.


Намерението е да се използват местни културни центрове за дейности, базирани на ICT игри за различните поколения с цел повишаване на познанията на възрастните  за общинските услуги и информационните технологии. Търсят се и новите постижения, внедрени от професионалистите в други страни.

 


 

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, България


Публична библиотека с над 830 000 т. библиотечни документи от всички области на знанието. Библиотеката обслужва както научни специалисти, така и читатели от различни възрастови групи с широк диапазон от интереси. Структурата на библиотеката и организацията на облсужване на читателската аудитория е в съответствие с особеностите на различните потребителски групи. Повишаването на числото на ниско образовано възрастно население в общество, наскоро включено в интензивното социално-икономическо развитие, увеличава риска от неговото отхвърляне и загубването на местните традиции.

 

Библиотеката си поставя за цел да предлага услуги, които да подпомагат възрастните граждани да посрещнат новите технологични реалности.