Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

Регионална тематична среща

Лого

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО “ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ” –
ДЕФИНИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

25-26 октомври 2012 г.

 

На 25 и 26 октомври във Варненската библиотека се състоя регионална конференция на тема: „Предизвикателството „Глоб@лни библиотеки” – дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност”,  организирана  от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна и Програма „Глобални библиотеки – България. Форумът беше открит от Емилия Милкова – директор на библиотеката и регионален координатор на Програма „Глобални библиотеки”. Приветствия към участниците поднесоха Станка Димитрова – директор на дирекция „Култура и духовно развитие” към Община Варна, Николай  Марков - регионален  мениджър на Програма „Глобални библиотеки – България”, Светлана Енева - зам. кмет по културата към Община Суворово и Саша Стоева от РЕКИЦ ”Читалища”, Варна.

Първият  ден от конференцията беше формиран  от два модула - „Библиотеките – съвременни обучителни центрове” и „Библиотеките – активни центрове за информация и иновативни услуги”. Колегите от целевите библиотеки бяха подготвили презентации, чрез които представиха промените и новостите  в работата  с местната общност, в резултат от участието им в Програма „Глобални библиотеки”. Читалищните библиотеки са се превърнали в желана територия както за децата, така и за възрастните жители  на малките населени места. Те са обновени и привлекателни, характеризират се с гъвкавост и мобилност на предлаганите услуги. Новото и модерно оборудване им дава възможност да провеждат курсове по компютърна грамотност, да привличат нови потребители, да насърчават  образованието и самообразованието на хора от различни възрасти и етноси. Учениците с  удоволствие подготвят домашните си работи в библиотеката, деца в неравностойно положение се научават да ползват пълноценно компютъра и възможностите, които интернет предлага, възрастни хора установяват връзка със своите близки в чужбина. Програмата е помогнала на библиотекарите да работят с желание и настроение, да създадат нова среда за комуникация с читателите, да прилагат индивидуален подход  и  да възпитават любов към четенето.

През втория ден участниците в конференцията бяха разпределени в работни ателиета, които имаха за цел разработването и представянето на иновативни услуги, които целевите библиотеки могат да въведат и прилагат. Предложенията бяха насочени към големи групи от хора –  деца,  безработни, мултиетнически общности, към отношенията между родители и деца, както и към насърчаване за създаване на бизнес: селско стопанство и туризъм. Родиха се много и интересни идеи за услуги, които читалищните библиотеки биха могли да предлагат. По отношение на децата бе предложено създаването  на жива връзка между поколенията с игрите на баба и дядо – организиране на традиционни игри чрез иновативни методи, усвояване на информационна грамотност чрез видеоконферентна връзка. По отношение на работата с безработни  библиотеката би могла да служи като посредник между бизнеса и хората, търсещи работа, да предлага курсове за квалификация и преквалификация, да оказва техническа помощ при попълване на документация. При отношенията между родители и деца фокусът беше поставен върху агресивността у децата. Библиотекарите предложиха да предоставят литература, електронни ресурси, срещи с медици и психолози, а също и библиотерапия, арттерапия и спортни занимания. Предложенията за работа с различни етноси имаха за цел приобщаване на отделните етноси към социалния живот на населеното място чрез повишаване на езиковата, здравната и информационната култура. Тук новата услуга бе изработването на информационна карта на етносите и оказване на помощ за създаване на трудови и хигиенни навици, както и запознаване с проекти, обучения и  програми, насочени към различните етнически общности. По отношение на бизнеса бе предложено създаването на портал на предприемача, който да подпомага  хората, желаещи да развиват бизнес – селско стопанство, екотуризъм. Библиотеката би могла да посочи полезни връзки, да съдейства при оформянето на документацията, да организира срещи с финансови експерти, да разгласява информацията в местните вестници.

В заключение Емилия Милкова подчерта, че е изпълнена една от целите на Програма „Глобални библиотеки” – библиотекарите да успеят да презентират това, което правят. Смисълът  е както да генерират услугата, така и да съумеят да представят добре  творческия процес. Тя изрази задоволството си от отлично изпълнената цел на конференцията  и от създалата се топла и приятелска атмосфера, предразполагаща към творчество. Николай Марков изказа  удоволствието и удовлетворението си, че библиотекарите са изнесли истински спектакъл със своите презентации , с артистичност и чувство за хумор, и  са разчупили стандартите за творчески подход към задачата.

 

 

 

Sidebar

Footer