Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

Регионална среща

Лого

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА - ПРОСТРАНСТВО
ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ И Е-ОБРАЗОВАНИЕ

8 ноември 2013 г.

back

Работни ателиета
Работа по групи за разработване на нови услуги, основани на добрите практики на целевите библиотеки

Група 1 - услуги в областта е-здраве
След разделянето по групи, участниците от група 1 трябваше да разработят услуга базирана на тяхната дейност по е-здраве. Водещ на групата бе Емил Демирев, служител в Справочно-библиографски отдел на Регионална библиотека «Пенчо Славейков» - Варна и обучител по Н2 «Организация и управление на обществените библиотеки» на Програма «Глобални библиотеки».
Проектното предложение на групата се фокусира върху здравословния начин на живот. След дебат и много предложения, за име на услугата бе избрано заглавието: „Здраве от Тибет, живот без е-та”. За целева група бе избрана цялата местна общност.  Беше предложено разработване на платформа, представяща видеоуроци за различни източни здравословни техники, като йога и цигун, както за възрастни, така и за деца. Предвиден бе и уебинар, представящ продукцията на фирма предлагаща здравословни хранителни добавки.
Предвидено бе поддържане от библиотечните специалисти на информационен портал и он-лайн информационен бюлетин, ежемесечно подновяван, представящ на местната общност електронни източници на информация по темата.
За партньори бяха предвидени: местната власт, фирми занимаващи се хранителни добавки, НПО занимаващи се с подобна проблематика, медии, както и други библиотеки в рамките на общината с цел създаване на общност от хора интересуващи се от здравословния начин на живот.
Участниците в групата изготвиха презентация за иновативната услуга, която представиха на колегите си и бяха бурно аплодирани.
 
Група 2 - услуги в областта е-култура
Ръководител на групата, работеща по е-култура бе Зефира Кацарова – информационен консултант в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.
При разработване на услугата, групата се обедини около идеята за представяне на населеното място, в което живеят, пред чужденци. Беше съставена програма за посрещане на гостите, разходка из населеното място, запознаване със забележителностите на населеното място – чешми, паметници, музеи, читалище и библиотека. Развеждане на чужденците из традиционна българска къща – стаи, двор, запознаване с традиционни български занаяти – предене, тъкане, бродиране и плетене.  Гощаване на гостите с традиционни български ястия – баница, погача, домашно вино. Разучаване, съвместно с гостите на право българско хоро. Цялата тази услуга, наречена „На гости в село ….”, да бъде заснета с фотоапарат и камера, като снимките и клиповете бъдат качени във фейсбук страницата на съответната библиотека, за да могат да бъдат достъпни до по-широк кръг потребители. С помощта на снимките да бъде изработена дипляна, която да бъде предоставена на туристически агенции за реклама на услугата пред чужденците.
Представянето на услугата пред останалите колеги бе много атрактивно – с песни и танци от всички, участващи в разработването на услугата.
 
Група 3 - услуги в областта е-образование
Водещ на групата бе Мадлена Герова, завеждащ сектор «Периодика» на Регионална библиотека «Пенчо Славейков» - Варна
 
Мотото на презентацията е-образование бе "Аз искам да знам". Всички единодушно одобриха идеята - визуализация на темата да бъде рисунка, показваща равнопоставеността между книгата и компютъра. което да показва, че и двата източника на информация са важни за потребителите.
Идеята бе услугата да се нарича "Онлайн в образованието", като целевата група към която е насочена са всички учащи - деца, ученици и студенти. За различните възрастови групи бяха предложени различни дейности - от образователни игри, онлайн изучаване на език за най-малките, литературни викторини, поратали за електронни книги, образователни сайтове, информация за училища и институти, бизнес информация за започване на работа за по-големите ученици.
Като обобщение, бе изказано мнение, че библиотеката притежава ресурс и трябва да бъде притегателен център за образование сред младите.
 
Група 4 - услуги в областта е-заетост
Водещ на групата бе Теменуга Калчева, служител в отдел ИТ на Регионална библиотека «Пенчо Славейков» - Варна и обучител по Н1 ИКТ на Програма «Глобални библиотеки».
Работата на групата протече под мотото "Добре подготвени на пазара на труда".
Според целевите групи – ученици и младежи, хора в активна възраст, хора в предпенсионна възраст и работодатели, бяха разгледани следните възможни дейности:
Кариерно ориентиране на ученици и младежи:
- Организиране на е-срещи с професионалисти (под формата на уебинари).
- Разработване на онлайн тестове за професионално ориентиране и публикуването им на сайта на библиотеката.
- Публикуване на информация в сайта на библиотеката за предлаганите специалности в професионалните гимназии.
- „Виртуална разходка за визуална представа” – прожектиране с мултимедия на видеоклипове за същността на различни типове професии и месторабота.
Дейности под надслов „Сега сме най-активни” – за хора в активна трудова възраст:
- Информационен портал за връзка между търсещи работа и бизнеса
- Връзки към сйтове на Бюрото по труда и посреднически агенции
- Помощ при изготвяне на CV
- Помощ при изготвяне на мотивационно писмо
- Подготовка за интервю
- Помощ при кандидатстване
- Насоки за повишаване на квалификацията
Дейности под надслов „Още можем да работим” – за хора в предпенсионна възраст:
- Как да превърнем недостатъците си в предимство?
- Мотивиране на обезкуражените безработни хора на възраст 50+
- Формиране на Клуб “50+ търси работа”
Услуги за работодатели:
- Посредничество за наемане на работна сила от  местната общност
- Информация за лица активно търсещи работа
Беше разработена презентация, която завършва с призива:
„Чрез е-заетост в библиотеката към професионална заетост в живота!”
 
Група 5 - услуги в областта е-библиотека
Ръководител на групата бе Росица Тодорова – зав. отдел „Изкуство” и обучител по Н3 „Услуги в модерната библиотека”.
Участниците в групата се обединиха върху разработване на  услугата: „Е-летопис на родния край”.
Описание: Създаване на електронна краеведска библиотека с цел опазване и съхраняване на уникалната местната историята и култура. Събиране, анализиране, обработка и популяризирането на различните видове артефакти, използвайки новите технологии. Предоставяне на шорик достъп до краеведското наследство чрез сайтовете на културните институти. Дейности и етапи за реализиране:

  • Дигитализиране на различни видове документи, които се съхраняват в архива на читалищата и фондовете на библиотеките (снимки, статии от местния периодичен печат, ръкописи, летописи и др.)
  • Кампания за събиране на снимки, документи, носии, предмети от бита на жителите на даденото населено място
  • Систематизиране, заснимане и дигитализиране на новите обекти – използване на предоставената техника от Програма Глобални библиотеки, Бъгария
  • Създаване на база данни: обработка на дигитализираните обекти
  • Онлайн достъп до местното наследство чрез добре структурирани рубрики на сайта на културната институция

Представяне и реклама на проекта пред местната общност: отпечатване на брошура (с налични средства или търсене на спонсори), изложба от различни експонати (носии, предмети от бита) и представяне на автентичен обред или обичай характерен за дадения регийон – заснимане и представяне в YouTube.

 

 

 

Sidebar

Footer