Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

За библиотеката > История

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна е създадена от "Варненската Книжевна дружина" през 1883 г. с щедрите дарения на видни общественици и родолюбци от града. От 1945 г. библиотеката е депозиториум на българската национална книжнина.В настоящия момент Библиотека "Пенчо Славейков" - Варна е обществено-достъпна библиотека на общинска издръжка, натоварена с функциите на регионална (зонална) библиотека и методичен център.

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е член на Асоциацията на регионалните библиотеки в България, Съюза на Библиотечните и Информационни Работници и участва като партньор в различни програми на Европейски неправителствени културни институти - Британски съвет, Гьоте Институт, Алианс Франсез и други.Библиотеката съхранява националната печатна продукция; издирва, проучва и опазва духовното ни наследство чрез уникалните си сбирки, отразяващи бита и културното развитие на регион Варна.

Като универсална научна библиотека обслужва научни работници, специалисти, студенти и други от всички области на науката и практиката. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" съхранява и предоставя за ползване книги и периодични издания (цялата продукция на българските издателства след 1945 г. и такива на чужди издателства), ръкописи и архивни документи, албуми, картографски издания, служебни и официални издания, стандарти, нотни издания, грамофонни плочи, аудио и видео касети, компакт дискове, микрофилми и други, набавяни чрез депозит, покупки, дарения.

Към 1998 г. библиотеката притежава 800 000 библиотечни единици, в това число книги, периодични издания и други, които са на разположение на потребителите чрез структурните си звена. Библиотеката е най-демократичния, широко отворен и достъпен културен институт на територията на град Варна. Регистрираните посещения за последната година са над 180 000. Предоставените на читателите за 1998 г. библиотечни единици са 340 483. В библиотеката работят 50 висококвалифицирани специалисти с различни профили: библиотечно-библиографски науки, хуманитарни науки, инженери - специалисти в областта на библиотечния софтуер.

От 1990 г. библиотечно-технологичните процеси по обработка на библиотечните единици и документи и обслужване на читателите се автоматизират. В библиотеката е изградена локална компютърна мрежа, с финансовата подкрепа на фондация "Отворено общество ". Библиотеката поддържа в електронен вид:

  • каталог на книги на български и чужди езици;
  • каталог на периодични издания;
  • справочно - библиографска информация;
  • информация за Варна и Варненски регион;
  • каталог на редки и ценни сбирки;
  • национална библиография.

Данните се актуализират регулярно. От 1993 г. библиотеката предлага на своите потребители електронна поща и пълен достъп до Интернет. Тази технология се използва и при междубиблиотечното книгозаемане и книгообмен.

Като издател на собствена библиографска продукция, библиотеката има издадени над 200 указатели. През 1997 г. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е носител на награда "Варна" - "За издателска и краеведска дейност и популяризиране културата и историята на града".

Sidebar

Footer