Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на XIX в. до 1944 г.: Из колекциите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна

  • Александър Кръстев. Добруджански край
  • Добри Христов. Литургия на Св. Иван Златоуст
  • Милан Митов. Химн на Св. св. Кирил и Методий
  • Стоян Бешков. Училище

Предговор

Електронното издание „Варненските музиканти и нотопечатници от втората половина на ХIХ век до 1944 г.: Из колекциите на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” се реализира във връзка със 140 години от създаването на институцията. Включените  нотни издания и визуални  материали са от фондовете на библиотеката и Варненска дигитална библиотека.
Основна цел на изданието е да популяризира съхранените документи в колекциите и  фондовете на библиотеката и да е от полза на специалистите и широката общественост  с интерес в областта на музикалното изкуство във Варна в периода от втората половина на ХIХ век до 1944 г.
Електронното издание е структурирано така, че информацията до различните източници да е лесно достъпна чрез  наличието на хиперлинкове от визуалното изображение към текстовата  част, електронния каталог  и дигиталната библиотека.  Изданието е обособено в следните тематични раздели:
Предпоставки: Посочени са икономически и културни факти, както и хронология на събитията, които определят новия, съвременен облик на Варна през разглеждания период. Стремежът е да се разкрият водещи моменти от музикалния живот, които характеризират мястото и значението на Варна в изграждането на българската музикална култура след Освобождението, а не да се представи в пълнота картината на музикалното минало на града.
Учители по музика, творци и композитори: От всички дейци с принос за развитието на учебното дело, художествено-творческа самодейност и музикалното минало на Варна, извеждаме пет имена - Хараламби Ангелов, Крум Малев, Стоян Бешков, Хараламби Киряков и Димитър Младенов, за които имаме достатъчно изворов материал за разкриване на техния живот и дело (нотни издания или документи в дигиталната библиотека).
Композитори: След 1878 г. започват процеси на развитие на българското следоосвобожденско изкуство. Различни школи и направления формират естетическия му характер. Литературата,  архитектурата и изобразителното изкуство във Варна са в единодействие с цялостния философски и културен облик на страната. По това време се ражда българската музикална професионална школа. В изданието представяме  трима варненски композитори: Добри Христов, Александър Кръстев и Милан Митов, който е работил по това време в града.
Издателства: Печатница „Луи Нитче” е втората в страната нотопечатница, открита след „Ксилолитография Дробняк” в Русе. Печатниците „Светлина” и  „Зора”  и музикален магазин „Абенцал” дават своя принос  за отпечатването и разпространението на нотна и музикална литература във Варна. Посочени са нотни примери на варненски музиканти, част от фонда на библиотеката и музикални издания, издирени по библиографски път.
Източници: За улеснение на потребителите, всяко заглавие чрез линк води към електронния каталог. Това спомага за получаването на пълна информация за библиографските данни и посочва възможностите за използване.

Благодарим на Научен архив – БАН за предоставената фотография на Милан Митов, с искови данни НА-БАН, ф. 236, оп.1, а.е. 34, л.1., и на Офелия Хаджиколева за изображенията на нотните издания - „Български потпури” на Богдана Гюзелева и „Музикален албум” на Александър Кръстев, част от личната й колекция.

Съставители >>>

проф. д-р Константин Кукушев
Росица Тодорова – главен библиотекар Отдел "Изкуство"

ISBN 978-954-91526-6-1