БИБЛИОТЕКИ. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА " ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ "

37. СЪСТОЯНИЕ и перспективи на библиографската и краеведската дейност на Окръжна народна библиотека "Пенчо Славейков" - Варна. // С п р а в о ч н о - и н ф о р м а ц и о н н а т а,библиографската и краеведската дейност на окръжните библиотеки: Материали от националното съвещание, състояло се във Варна 1969г. - С., 1970, с. 166 - 174.

38. КРАЕВЕДСКАТА работа на Окръжна народна библиотека " Пенчо Славейков" . // Н а р. д е л о (Варна ), N 104, 4 май 1967.

39. ХРАНИЛИЩЕ на ценно богатство: Специални фондове на Окръжната народна библиотека " Пенчо Славейков" // Н а р. д е л о (Варна ), N 293, 14 дек. 1967.

40. ОПАЗЕНИ от огъня. // Н а р. д е л о (Варна ), N 210, 6 септ. 1968.

41. Също и в: Н а р. д е л о (Варна ), N 21, 6 февр. 1980.

42. ХУБАВАТА книга - близо до хората!. // Н а р. д е л о (Варна ), N 270, 17 ноем. 1968.

43. КНИГАТА - постоянен спътник и приятел на съвременния млад човек. // Н а р. д е л о (Варна ), N 254, 29 окт. 1969.

44. ОКРЪЖНАТА библиотека пред юбилея: 90 години Окръжна народна библиотека " Пенчо Славейков" . // Н а р. д е л о (Варна ), N 32, 7 февр. 1970.

45. "МИСЛИ за мястото на библиотеките в обществото" . // Н а р. д е л о (Варна ), N 242, 14 окт. 1970.
Също и в: Б и б л и о т е к а р, 1970, N 12, с. 23 - 25.

46. В борбата за културен възход: Варненската окръжна библиотека дава значителен принос в развитието на националната препоръчителна библиография. // Н а р. д е л о (Варна ), N 228, 29 септ. 1971.

47. КРАЕЗНАНИЕТО - съвременна необходимост: 100 години Народна библиотека " Пенчо Славейков" . // Н а р . д е л о (Варна), N 62, 30 март 1983.

48. КРАЕВЕДСКАТА дейност на Народната библиотека " Пенчо Славейков" / Съавт. Елена Ляпчева. // Б и б л и о т е к а р, 1983, N 6, с. 23 - 24.

49. СРЕДИЩЕ на знания. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 31, 29 юли - 5 авг., с. 16 - 17.

50. МОЙ град, моя любов: [Писатели за своя роден край ]. // Н а р. с т р а ж, N 44, 1 ноем. 1989.

51. ПЪРВИ стъпки на библиотечното дело, фотографията и киноизкуството във Варна в края на ХIХ век. // В а р н а Е к с п р е с, N 10, 14 ян. 1993.

52. ПРИНОС в националната библиография. // В р е м е н а (Варна ), N 4, 27 ян. - 2 февр. 1995.
Издателската дейност на Нар. библиотека " П. Славейков".


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book