ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ

322. УЧАСТИЕТО на младите литературни работници в прибирането на реколтата. // С т а л. з н а м е , N 142, 17 юни 1953.

323. ЛИТЕРАТУРНИ връзки: Варна - Одеса. // Н а р. д е л о (Варна ), N 203, 9 окт. 1974.
На Всесъюзния симпозиум на тема "Научнотехническата революция, социалния прогрес и образът на съвременника в литературата", организиран от редакцията на "Л и т е р а т у р н о е обозрение" - Москва и Одеската организация на УССП по покана на Одеската организация. В симпозиума взеха участие Върбан С т а м а т о в, председател на дружеството на СБП и Любомир В л а д к о в - секретар на ППО.

324. БЕЗ страх и подценяване: III писателска теоретична конференция. // Н а р. д е л о (Варна ), N 294, 12 дек. 1976.

325. С усилията на всички да се създаде традиция! : [Пред четвъртата национална писателска теоретична конференция ]. // Н а р. д е л о (Варна ), N 181, 10 ноем. 1978.

326. АКТИВНА творческа дейност: Дружество на писателите. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 32, 5 - 12 авг. с. 16 - 17.

327. ОЩЕ веднъж за паметта на Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), N 12, 18 - 24 март 1990.
За неиздадения сборник от студии и научни съобщения за лит. живот във Варна от древността до наши дни, подготвен съвместно с института за литература при БАН.

328. УБИТО самочувствие: "А сега накъде?" - питат варненските писатели. // В а р н. д у м а, N 43, 25 окт. 1991.

329. ДОМЪТ на писателя все повече се налага като средище. // К И Л (Варна ), N 4, септ. 1992.

330. ПОЕЗИЯТА - оръжие на класови стълкновения: Темата за революцията в творчеството на писатели, живяли и родени във Варна. // П о л е т (Варна ), N 22, 3 юни 1955.

331. ЛИТЕРАТУРНИЯТ живот във Варна до 9. IХ. 1944 г. // П р о с т о р и (Варна), 1975, N 2, с. 109 - 114.

ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

333. ЛИТЕРАТУРНИЯТ периодичен печат между двете световни войни. // В: Л и т. В а р н а: Сборник. - Варна, 1994, с. 66-70.

334. ЗА някои особености на литературната ни маринистика в периода между двете световни войни. /Любомир Владков, Вълкан В ъ л к а н о в. // В: Л и т. В а р н а: Сборник. - Варна, 1994, с. 63-65.

335. ТРИБУНА на прогресивната мисъл: По страниците на в. "Завой". // Н а р. д е л о (Варна), N 140, 30 авг. 1979.

336. МЛАДИТЕ във вестник "Завой7quot;. // П о л е т (Варна), N 21, 23 май 1983.

337. "ЗАВОЙ" - трибуна на революционната мисъл: Страници от лит. минало на Варна. // П р о с т о р и (Варна), 1984, N 1, с. 71-74.

338. ВАРНЕНСКИЯТ вестник "Завой" - трибуна на художествената мисъл в България. // В р е м е н а (Варна), N 38, 22-28 септ. 1995.

339. ТРИБУНИ на революционната художествена мисъл :"Антена" и "Литературни новини" . // П р о с т о р и (Варна), 1986, N 1, с. 90-101.

340. "ГДЕТО има печатница": Поглед върху някои вестници и списания във Варна, Шумен и Добрич от Освобождението до началото на XX век. // Н а р. д е л о (Варна), N 134, 9 юли 1988.

341. ПЕРИОДИЧНИЯТ печат във Варненска област от Освобождението до края на XIX век: Архив. // Б ъ л г. ж у р н а л и с т, 1988, N 8, с. 45-47.

342. "ЖЕНСКИЙ свят": Първото българско списание за жената. // Л а з у р, ноем. 1988, с. 36-37.

343. ИСКРИ за живот: Литературният периодичен печат между двете световни войни в днешната Варненска област: Архив. // Х о р и з о н т, прил. на в. " Н а р. д е л о" (Варна), 24 апр. 1980.

344. НАД пожари и погроми. // В а р н. д у м а, N 6, 1 юни 1990.
Партиен печат във Варна

345. ВЕСТНИК "Литературни новини", предвестник на в."КИЛ". // К И Л (Варна), авг. 1997.
Пет години в. "КИЛ"

346. ОГНИЩА на будната съвест: Литературният периодичен печат във Варна между двете световни войни. // К И Л (Варна), експр. брой, юни 1991.

347. МИНАЛОТО - опора и поука: "Варненски вестник на вестниците"...// В а р н. д у м а, N 8, 21 февр. 1992.

348. ПЕРИОДИЧНИЯТ печат във Варна до края на XIX век. // В а р н а Е к с п р е с, N 6, 9 ян. 1993.

349. УНИКАЛЕН анкетен съд в журналистиката: 70 години Варненско дружество на журналистите. // К И Л (Варна), N 12, юли 1993.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book