ЛЮБИТЕЛСКО ИЗКУСТВО

141. РЕПЕРТОАРЪТ на театралните трупи при самодейните колективи. // С т а л. з н а м е , N 95, 21 апр. 1951.

142. КАКВО показаха прегледите на художествената самодейност на учащите се. // С т а л. з н а м е , N 121, 22 май 1951.

143. РЕЗУЛТАТИТЕ от прегледа на худож. самодейност на текстилци. // С т а л. з н а м е , N 122, 29 май 1951.

144. ПРЕГЛЕД на работническите самодейни театрални трупи. // С т а л. з н а м е , N 130, 9 юни 1951.

145. ОЩЕ за театралните прояви на деца е за деца. // К И Л (Варна ), N 13, авг. 1997.

146. УСПЕХ на раб. театрален самодиин колектив. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1955, N 1, с. 35.
Раб. клуб представи "Викът ви от Таймър" от С. И с а е в, постановка на Венета С л а в ч е в а.

147. ИНТЕРЕСЕН естраден сппектакъл. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1956, N 6, с. 28 - 30.
Естраден състав при Окр.концертно бюро под ръководството на Венета С л а в ч е в а представи първото си представление.

148. ПРЕГЛЕД на художествената самодейнос в Сталинска околия. // С т а л. з н а м е , N 141, 14 юни 1951.

149. ПРЕГЛЕД на художествената самодейност в текстилните предприятия в гр. Сталин. // С т а л. з н а м е , N 258, 30 ноем. 1951.

150. ПРЕГЛЕД на работническата художествена самодейност . // С т а л. з н а м е , N 30, 5 февр. 1952.

151. ПРЕГЛЕД на работническата худож. самодейност в гр. Сталин. // С т а л. з н а м е , N 93, 18 апр. 1952.

152. ЗРЯЛА възраст: 25 години самодеен театрален колектив при Дома на културата - Варна. // П о л е т (Варна ) , N 51, 18 дек. 1967.

153. ТВОРЧЕСКА зрелост. // Д и м. в а х т а (Варна ), N 20 - 21, 23 май 1967.
Отзив за постановката "Жажда" от В. Нешков във Военноморския любителски театър.

154. ПЪРВИ стъпки на Партийния театър във Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), N 182, 4 авг. 1968.

155. КАКВО не достига?: Състояние, възможности, проблеми на тетралната самодейност във Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), седм. изд. N 22, 5 юни 1982.

156. Години читалищен самодеен театър в град Дългопол: Брошура. - Дългопол: 1984. - 23 с.
С Ройчо С т о я н о в.

157. ТВОРЧЕСКО дълголетие: Самодейният театър в Дългопол на 75 години. // Н а р. д е л о (Варна ), N 133, 4 юли 1984.
С Ройчо С т о я н о в.

158. С театъра в сърцето: Ройчо Стоянов. // Ч и т а л и щ е, 1984, N 12.

159. ЩЕ защитим още едно варненско читалище: Център за худож. самодейност. // Н а р. д е л о (Варна ), N, 49, 3 - 9 дек. 1989.

160. ВИНАГИ се препъваме в едно " Но" !. // К И Л (Варна ), N 12, юли 1993.
Успехи на детски състави.

161. ПАРТИЕН театър във Варна. // В а р н. д у м а, N 3, 20 - 26 ян. 1995.

162. УСПЕХ на театър " Златно ключе" . // К И Л (Варна ), N 8, май 1995.
Премиера на " Площадчето" от Карло Голдони.

163. СЪХРАНЕНА любов към театъра: [Детски театрални състави ]. // К И Л (Варна ), N 3, февр. 1996.

164. НОВ успех на " Златното ключе" . // К И Л (Варна ), N 14, март 1998.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book