ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА

58. ДОБРИН ВАСИЛЕВ - летописец на Варненския драматичен театър. // Н а у ч н а конференция: 100 г. от рождението му: Сборник материали. - Варна, 1993, с. 25 - 26.

59. ОВЛАДЯН от надежди и вдъхновение. // Н а р. д е л о (Варна ), N 250, 16 дек. 1967.
Добрин В а с и л е в и страници от дневника му.

60. ВЪЗТОРЖЕН почитател на синьото тайнство: 100 години от рождението на Добрин В а с и л е в. // К И Л (Варна ), N 6, апр. 1993.
В а с и л е в- общественик, журналист и дългогодишен директор на Нар. библиотека.

61. ПРИЗВАНИЕ: Срещи [с ] Елена Л я п ч е в а - библиотекарка. // В а р н. д у м а, N 33, 14 авг. 1991.

62. СТРОИТЕЛЯТ - педагог.: [Любин П а н ч е в ]. // Н а р. д е л о (Варна ), N 3, 18 февр. 1978.

63. ДА хвърлиш мост към света: [Бисерка Р о м а н о в а ]. // В а р н. д у м а, N 48, 27 ноем. 1992.

64. РАДЕТЕЛ за куртурното възмогване на Варна: 100 години от рождението на Васил С т а в р е в. // П р о с т о р и, 1985, N 3, с. 87 - 100.

65. " НАШИЯТ град има бъдеще на културен център" : 100 години от рождението на Васил С т а в р е в. // Н а р. д е л о (Варна ), N 249, 17 дек. 1985.

66. ОТКРИВАТЕЛЯТ на Багряна: [Васил С т а в р е в ]. // В а р н. д у м а, N 33, 13 авг. 1993.

67. " ЗАПОЧВА едно пресищане от киното" . // К И Л (Варна ), N 5, март 1994.
Васил С т а в р е в за Варненския театър.

68. ВАСИЛ СТАВРЕВ - летописец на първите години от живота на Варн. театър. // А н т р а к т (Варна ), N 6, февр. 1995.

69. ЗА издателя на първата българска марксическа книга ( Панайот Хаджигенчев Х а д ж и п а н а й о т о в ). // Н а р. д е л о (Варна ), N 20, 5 февр. 1982.

70. КНИГА за изтъкнати личности от Варна и Варненски окръг. // К И Л (Варна ), N 6, апр. 1995.
Авт. е под името Любомир Илиев.

Изкуство. Творчески институти и групи

71. КУЛТУРНИ отношения и влияние в развитието на българския театър по време на Възраждането. // Т е а т ъ р ъ т като феномен в културната история на Европа: Материали от лятната научна среща, Варна, 7 - 8 юни 1997. - С., 1998, с. 45 - 51.

72. ТЕАТРАЛНИ представления и рецитали в програмата на Варненските музикални тържества. // П р а з н и ц и и зрелища в съвременната европейска култура: Материали от Международната среща, посветена на 70 г. на Варненския музикален фестивал Варна, 6 - 7 юли 1996. - С., 1998, с. 144 - 146.

73. ОБСЪЖДАНЕ постановките на Кукления театър в град Сталин. // С т а л. з н а м е, N 238, 7 окт. 1955.

74. ВЪЗВЪРНАТА красота: [Възстановка на архитектурни паметници в центъра на Варна ]. / / Н а р. д е л о (Варна ), N 57, 23 март 1966.

75. КИТКА се дава за обич: [Повече сред народа ]. // Н а р. д е л о (Варна ), N 78, 20 апр. 1975.

76. КАРТИНИТЕ при работниците. // Н а р. д е л о (Варна ), N 44, 17 март 1978.

77. ВОДЕЩА група в страната (СБХ ). // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 33, 12 - 19 авг, с. 16 - 17.

78. ТРАЙНИ естетически ценности. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 34, 19 - 26 авг. с. 16 - 18.
Варненска народна опера.

79. ЧЕЛЕН институт в националната музикална култура. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 35, 26 авг. - 2 септ. с. 16 - 17.
Варненската филхармония - организатор на музикалния живот в града.

80. РЕВНОСТЕН радетел на българската куклена пиеса: [Варненският куклен театър ]. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 36, 2 - септ. с. 16 - 17.

81. ЮБИЛЕЙНА равносметка: ХVIII фестивал на българския игрален филм. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 45, 11 - 18 ноем. с. 3 - 4.

82. " СЕДМОТО изкуство" във Варна. // П о л е т (Варна ), N 10, 10 март 1986.

83. И разнасят славата...: [ 60 години ММФ "Варненско лято" ] / Съавт. Венета Терзиева. // Х о р и з о н т, N 3, 15 юни 1986, прил. на в. " Н а р. д е л о" (Варна ).

84. " ВАРНА да има свой оперен театър" - 40 години от създаването на Варненската народна опера. // Н а р. д е л о (Варна ), N 245, 9 дек. 1987.

85. ЮЛСКАТА нощ на " българския славей" : Щрихи към традициите на ММФ “Варненско лято”. // Н а р. д е л о (Варна ), N 25, 18 - 24 юни 1989.
Участие на Христина М о р ф о в а.

86. ТЕАТЪРЪТ и музиката във Варна в края на ХIХ век. // В а р н а Е к с п р е с, N 12, 16 ян. 1993.

87. ПЪРВИ стъпки на библиотечното дело, фотографията и киноизкуството във Варна в края на ХIХ век.// В а р н а Е к с п р е с, N 10, 14 ян. 1993.

88. СВЕТЛОПИС в зората на фотографията: Първите майстори на камерата във Варна, Шумен, Добрич, Балчик и Провадия. // Н а р. д е л о (Варна ), N 268, 9 ноем. 1993.

89. ОПЕРАТА " Турандот" и в България. // К И Л (Варна ), N 15, авг. 1994. В рамките на "Варненско лято" с участието на Гена Д и м и т р о в а.

90. ЗА " сапунените" сериали. // К И Л (Варна ) , N 17, септ. 1994.

91. ПЪРВОТО оперно представление на българи: 90 години от културното събитие. // К И Л (Варна ), N 10, юни 1995.

92. " ВАРНА е град с музикални традиции" . // В р е м е н а (Варна ) N 26, 30 юни - 6 юли 1995.
За Варненското музикално дружество " Гусла" , поставило началото на оперните представления в България.

93. БЪЛГАРСКАТА музика празнува своето развитие: 70 години ММФ "Варненско лято7quot;. // К И Л (Варна ), N 2, 2 ян. 1996.

94. ПЕТДЕСЕТ години Варненска опера. // К И Л (Варна ), N 1 - 2, 1/2 ян. 1997, февр. 1997.

95. НАШ, роден театър! Или се срамиш от свой род и език?... // Н а р. д е л о (Варна ), N 73, 27 март 1966.

96. ТЕАТРАЛНИ прояви в нашия град до създаването на професионален театър. // Н а р. д е л о (Варна ), N 77, 31 март 1968.

97. ОТГОВОР на редакцията на в. " Народно дело" по повод статията на Иван Я н е в " Един славен театрален период търси своите историци" . // Н а р. д е л о (Варна ), N 212, 8 септ. 1968.
Отговорът непубликуван.

98. " ПОСЕТИВШИ много" ...: 100 години от първото българско театрално представление във Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), N 20, 2 февр. 1979.

99. " ИЗГРАЖДАНЕТО на театър е дело на трудовия народ" . // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1983, N 1, 2 - 9 ян., с. 16 - 17.

100. ТЕАТЪРЪТ трябва да бъде с народа. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1983, N 36, 4 - 11 септ., с. 6 - 7.

101. АПОСТОЛСКА всеотдайност: 40 години възход на Варненския драматичен театър. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 30, 22 - юли, с. 12 - 14.

102. ТЕАТРАЛНИ празнинства: [Театралната критика във Варна ]. // Х о р и з о н т, прил. на в. " Н а р. д е л о" (Варна ), N 6, 25 ноем. 1984.

103. ТЕАТЪР, обвеян от бунтовния дух на Комуната: Театрален живот във Варна от 1879 г. до 9.IХ. 1944 г. // П р о с т о р и (Варна ), 1985, N 2, с. 65 - 71.

104. ТЕАТРАЛНИ тържества на лятна Варна: Идея, подсказана от миналото. // Х о р и з о н т, N 4, 28 юли 1985, прил. на в. Нар. дело (Варна).
Театрални представления по време на летните музикални тържества.

105. ОНЕПРАВДАНИЯТ жанр: Наследство. // Х о р и з о н т, прил. ва в. Нар. дело (Варна), N 6, 24 ноем. 1985.
За музикално-поетичните спектакли в програмата на ММФ " Варненско лято" .

106. ДЪЛБОКИ, трайни следи: [Гостували руски театри. Съветски пиеси в репертоара на Варн. театър ]. // Х о р и з о н т, прил. на в. "Нар. дело" (Варна), N 4, 28 юли 1998.

107. ЮБИЛЕЕН, но труден сезон: С два три въпроса при Сия П а п а з о в а. // Н а р. д е л о (Варна ), N 183, 14 септ. 1990.

108. ВРЕМЕ за ново възраждане: 70 години Варненски драматичен театър. // Н а р. д е л о (Варна ), N 201, 12 окт. 1990.

109. УЧИЛИЩЕ за народа: 70 години професионален театър във Варна. // В а р н. д у м а, N 8, 22 февр. 1991.

110. НЕОЧАКВАНА актуалност на старите документи: Из театралното минало на Варна. // Т е а т ъ р, 1991, N 5, с. 35 - 36.

111. " БЪЛГАРСКОТО театро" в Болград. // Н а р. д е л о (Варна ), N 89, 28 май 1991.

112. НЯМА съмнение, че позорището е едно от условията за развитие на един народ: Първото българско театрално представление във Варна. // Н а р. д е л о н е з а в и с и м (Варна ), N 28, 11 февр. 1992.
Откъс от приготвената за печат книга " Театрална Варна" .

113. МЪЛЧАЛИВО се вписваха левчетата: 60 години от откриването на сградата на Варненския драматичен театър. // Н а р. д е л о (Варна ), N 128, 5 юни 1992.

114. ТЕАТЪРЪТ и музиката във Варна в края на ХIХ век. // В а р н а Е к с п р е с, N 12, 16 ян. 1993.

115. СЪБИТИЕ в културния живот на Варна през 1979 г. // М о м е н т (Варна ), N 8, 22 - 28 февр. 1993.
Първото българско театрално представление във Варна.

116. АВТОРИТЕ на сцената. // М о м е н т (Варна ), N 9, 1 - 7 март 1993.

117. НА театър във Варна - юни 1855 г. // К И Л (Варна ), N 12, юли 1993.
Театър на френските войници по време на Кримската война.

118. ВАРНЕНСКИ бенефиси и юбилеи. // А н т р а к т (Варна ), N 5, 1993 - 1994, с. 5.

119. ОБЩЕСТВЕНО приветствани бенефиси. // К И Л (Варна ), N 6, апр. 1994.
На Илия П е н е в, Кръктю Д р е н с к и и Иван Ш и ш м а н о в.

120. ПЪРВИ театрални прояви във Варна: Страница от историята на театъра в нашия град. // В а р н. д у м а, N 5/6, 4 - 11 февр. 1994.

121. НАЧАЛОТО: Варненския драм. театър " Ст. Бъчваров" навлиза в 75 -та си юбилейна година. // А н т р а к т (Варна ), N 7, март 1995, с. 1, 4- 5.

122. НЕ умеем да се смеем ли?.// А н т р а к т (Варна ), N 8, апр. 1995, с. , 4-5.

123. ВАРНЕНСКИТЕ театрални дружества. // А н т р а к т (Варна ), N 9, май 1995.

124. ТЕАТРАЛНИТЕ тържества в лятна Варна през 30 - те год. // А н т р а к т (Варна ), N 10, юни 1995, с. 3.

125. НАРОДНИ театрални тържества във Варна. // К И Л (Варна ), N 9, май 1995.

126. УНИКАЛЕН фолклорен театър във Варна. // К И Л (Варна ), N 11, юни 1995.

127. НАЧАЛОТО: 75 години Варненски театър. // С е д е м д н и (Девня ), N 10, 11 март 1996.

128. ТЕАТРАЛНИ представления и поетични рецитали на Варненските музикални тържества: Лятна научна среща. // К И Л (Варна ), N 12, юли 1996.

129. УНЕСЕН поглед и сълзи на очи : 140 години от първото театрално представление. // В р е м е н а (Варна ), N 33, 16 - 22 авг. 1996.

130. ИСТОРИЧЕСКИ факти, които не могат да се подминат мълком: 75 г. Варненски театър. // В р е м е н а (Варна ), N 3, 19 - 25 ян. 1996.

131. СЪХРАНЕНА любов към театъра: 75 г. Варненски драматичен театър. // К И Л (Варна ), N 3, февр. 1992.

132. ТЕАТРАЛНА Варна: Минало и настояще. - Варна, 1986. - 221 с.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book