КНИГИ

Picture 1.   АВТОСТРАДАТА: [Разкази и новели].- София : Факел, 1999. - 421 с.

2.   АКУСТИЧНОТО гърне: Новели / Рис. Йордан Радичков. - София : Факел, 1996. - 382 с.

3.   АПРИЛСКИ дъждове: Разкази за новото бълг. село: Темат. сборник / Елин Пелин и др.; Състав. Елка Константинова и др. - София : БЗНС, 1980. - 548 с. - (Темат. поредица Разкази за селото от цял свят )
     Съдържа разкази от 63 български писатели, вкл. и разкази от Йордан Радичков.

4.   АПРИЛСКИ кръгозори : Беседи на Атанас Свиленов с български писатели / (Худож. Доcьо Досев). - София, 1981. - 504 с.
     Беседи с Дора Габе, Ел. Багряна Й. Радичков и др.

5.   АПРИЛСКИ огньове 1956 - 1986 / (Худож.Стефан Груев). - София : Бълг. писател, 1986. - 323 с.: с репр.
     Белетристика от Андрей Гуляшки, Богомил Райнов, Йордан Радичков и др.

6.   БАРУТЕН буквар: Разкази.- 1. изд. - София : Бълг. писател, 1969. - 184 с.
     2. изд. 1972.
     3. изд. 1976.
     4. изд. 1987.
     Рец.: Стоян Каролев.Осмислени дръзновения. // П л а м ъ к, 1970, N 1, с.64 - 68.
     Рец.: Ч_и_т_а_л_и_щ_е,1970, N 1, с. 14.

7.   БОТУНСКИ, Марин. Бели брег: [Новели и разкази] / Марин Ботунски. - София : Нар. младеж, 1985.
    Рец.: Йордан Радичков. Препоръчителни думи. // О_т_е_ч. з_о_в (Враца); Дъга, N 4, 26 апр. 1985.

8.   БЯЛАТА лястовичка: Антология: Избр. разкази от бълг. писатели / Състав., прев. на перс. и предг. Ахмад Форузан. - София : София-прес, 1972. - 197 с.
     Разкази от Е. Пелин, Й. Йовков, Св. Минков, Е. Станев, О. Василев, А. Каралийчев, П. Вежинов, Л. Стоянов, Й. Радичков, Н. Хайтов, И. Петров, Чудомир.

9.   В ТЕНИР Балкан: Рассказы болг. писателей / Пер. В. Злыднева. - Москва : Изд. иностр. л-ры, 1962. - 582 с.
    Съдържа и разкази на Йордан Радичков.

10.   ВЕРБЛЮД : Разкази и новели.- Варна: Г. Бакалов, 1984. - 300 с.

11.  ВЕТЕР спокойствия:Рассказы / Пер. с болг. Н. Глен. - Москва : Худож. лит., 1975.
     Рец.: Михайл Михайлов. За ярката проза няма езикови прегради. // Б_а_л_к. з_н_а_м_е (Габрово), N 133, 5 ноем. 1976.

12.   ВОДОЛЕЙ : Разкази.- София : Нар.младеж, 1967. - 267 с.
     Рец.: Георги Василев.Национално и съвременно // Л_и_т. ф_р_о_н_т, 6, 1 февр. 1968.
     Здравко Чолаков. Артистичното своеобразие на един талант // Т_р_у_д, N 32, 8 февр. 1968.

13.   ВОЙНИЧЕТО: Разказ / Йордан Радичков. // С ъ в р е м е н н и разкази: 1944 - 1984. - С., 1984, c. 374 - 381.
     Също и в: Б ъ л г. в о и н, 1989, N 10, с. 4 - 5.

14.   ВОСПОМИНАНИЯ о лошадях: [Новели] / [Прев. от бълг.] М. Михелевич и др. - София : София-пресс, 1980. - 286 с. - ( Библ. Болгария )
     Ориг. загл. "Спомени за коне".

15.   ВСЕ и никто : Роман / Пер. с болг. Елены Андреевой. - София : София-пресс, 1977. - 141 с. - ( Библ. Болгария )
     Ориг . загл. "Всички и никой".

16.   ВСЕ и никто: [Из сборника "Пороховой букварь", Воспоминания о лошадях] / Сост. И. Н. Пономарева; Пер. с болг. - Москва : Прогресс, 1979.
     Рец.: Енчо Мутафов. В поредицата на майсторите. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N26, 26 юни 1980.

17.   ВСИЧКИ и никой : Роман.- 1. изд.- София : ОФ, 1975. - 116 с.
     2.изд. 1976.
     3.изд. 1984.
     Рец.: Симеон Хаджикосев. Неизтощим белетристичен темперамент. // Н_а_р. к_у_л_т., N45, 8 ноем. 1975, с. 7.
     Рец.: Иван Руж. Роман за младостта на революцията. // П_у_л_с, N 20, 23 септ. 1975, с. 6.
     Рец.: Наташа Манолова. Поезията и целеустремеността на един характер. // А_н_т_е_н_и, N 37, 12 септ.1975, с. 3.
     Рец.: Георги Величков. Първият роман на Радичков. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1975, N9, с. 60 - 61.

18.   ВЪЛЕВ, Димитър.Покрайнина: Разкази / Димитър Вълев, с предг. от Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1966. - 180 с.

19.   ВЯТЪРЪТ на спокойствието : Новели.- София : Нар. младеж, 1968. - 296 с.

20.   ГЕРОВА,Дарина. Обеден дъжд: Разкази / Дарина Герова, с предг. от Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1967. - 160 с.

21.   ГОРДА Стара планина.- София :Нар. младеж, 1956. - 160 с.

22.   ГОРЕЩО пладне :Разкази.- София : Нар. младеж, 1965. - 112 с.
     Рец.:Васил Попов. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), N 5693, 28 юли 1965.

23.   ГОРЕЩО пладне: Неделя: Привързаният балон : Новели / Предг., състав. и прил. Николай Звезданов. - В. Търново : Слово, 1994. - 143 с.
     Литературната критика за Й. Радичков.

24.   ГРАНИЧНА бразда: Сборник разкази, стихотворения, очерци и спомени.// К а р о л е в, Стоян. Идеи, изображения, стил. - София : ДВИ, 1971, c. 467 - 509.
     Сред участниците в сборника със свои разкази е представен и Йордан Радичков.

24.   ДАВИДКОВ, Иван. Далечните бродове: Повест / Иван Давидков, с предг. от Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1967. - 140 с.

25.   ДИМОВСКИ, Димо. Ведрото, от което пием: Разкази / Димо Димовски, с предг. от Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1970. - 114 с. - ( Библ. Смяна )

26.   ЖЕЛЕЗНИЙ мальчик: Пьеса для детей в 6-ти карт. / Пер. с болг. В. Георгиева. - Москва : ВААП, 1978. - 51 с.

27.   ЖЕСТЯНОЙ петушок : Новели / Пер. В. Владимирова и др. - София : Свят, 1988. - 263 с.
     Ориг. загл. "Тенекиеното петле". - Други прев.: Н. Глен, К. Бучинская.

28.   ИЗБРАНИ произведения. : В 3 т.- София : Бълг. писател,1989.
     Т. 1. Разкази; Новели. - 376 с.
     Т. 2. Пътеписи. - 456 с.
     Т. 3. Пиеси. - 312 с.

29.   ИЗБРАНИ произведения. : В 2 т.- София : Бълг. писател, 1979.
     Т. 1. Избрани разкази . - 432 с.: 1 л. портр.
     Т. 2. Избрани новели. - 399 с.

30.   ИЗПАДНАЛИ от каруцата на бога: Разкази, гротески и миниатюри / [С предг. от Петър Динеков]. - София : БЗНС, 1984. - 240 с.

31.   КАК така? : Разкази.- Варна : Г.Бакалов, 1974. - 136 с.

32.   КОЖЕНИЯТ пъпеш: Разкази.- Пловдив : Хр. Г. Данов, 1969. - 124 с.
     Рец.: Георги Василев. В близост до народните традиции. // С е п т е м в р и, 1970, N 2, с. 225 - 229.

33.   КОЗЯТА брада: Новели.- София : Бълг. писател, 1967. - 207 с.

34.   КОШНИЦИ : Пиеса.- София : Бълг. писател, 1985. - 68 с. - ( Съвр. бълг. драма )

35.   ЛАЗАРИЦА : Пиеса в 4 сезона.- София : Театър и музика, 1979. - 76 с. - (Театр. библиотека ).

36.   ЛУДА трева: Разкази.- Варна : Г. Бакалов, 1980. - 204 с.
     Рец.: Емилия Марианска. Око зад шпионката. // А_Б_В, N 39, 23 септ. 1980, с. 5.

37.   МАЛКА северна сага / (Худож. Нестор Рашков). - София : Бълг. писател, 1980. - 187 с.
     Рец.: Николай Звезданов. Сага за човешката галактика. // Н_а_р. к_у_л_т., N9, 27 февр. 1981, с. 6.
     Рец.: Михаил Василев. Затопленият север. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 11008, 12 ян. 1981.

38.   МАЛКИ жабешки истории : Приказки.- София : Хемус, 1994. - 72 с.
     Рец.: Мая Йорданова. Приказните истини на Радичков. // В_е_к 21, V, N 19, 17-24 май 1994, с. 3.
     Рец.: Минко Бенчев. Няколко думи за обикновената, правостоящата или поне наклонената локва. // Л е т о п и с и, 1995, N 1 - 2, с. 206 - 207.

39.   МАЛКО отечество: Разкази.- 2. доп. изд.- София : Военно издателство, 1981. - 223 с.
     1. изд. 1974.

40.   МЮРЕ.- София : Балкани, 1998. - 55 с.

41.   НЕЖНАТА спирала:Разкази. - 1. изд.- София : Бълг. писател, 1983. - 200 с.
     2. изд. 1987.
     Рец.: Георги Цанков. Тайната на скупчените йероглифи. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 5, 2 февр. 1984, с. 2.
     Рец.: Димитър Танев. Нежността против корозията. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1984, N 6, с. 58 - 59.

42.   НЕЖНАЯ спираль:Рассказы / Пер. с болг. Ника Глен. - София : София-пресс, 1985. - 200 с. - ( Библ. Болгария, N 8-9 )
     Ориг.загл. "Нежната спирала".

43.   НЕОСВЕТЕНИТЕ дворове: [Пътепис за Сибир].- 1.изд.- София : Бълг. писател, 1966. - 284 с.
     Рец.: Георги Григоров. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 6951, 17 ян. 1967.
     2. изд. 1969.
     3. изд. 1979.

44.   НИЕ врабчетата: Разкази [за деца]. - 3. доп. изд.- София : Отечество, 1977. - 112 с.
     1. изд. 1968.

45.   НИЕ, врабчетата / Прев. [на кор.ез.] Куон Джан Чон. - Сеул : Отворените книги, 1994.

46.   НИЕ, врабчетата :Разкази за деца. - 3. доп. изд. - София : Отечество, 1977. - 112 с.
     1. изд. 1968.

47.   НИЕ, врабчетата: Разкази [за деца].- София : Нар. младеж, 1968. - 87 с.
     Рец.: Г. Константинов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 29, 17 юли 1969.
     Рец.: М. Василев. Секретът на занимателността. // П_л_а_м_ъ_ч_е, 1969, 1, с. 82.
     5. изд. 1994.

48.   НОЕВ ковчег : Роман.- София : Бълг. писател, 1988. - 256 с.
     Рец.: Ваня Бояджиева.За животните и за хората. // С_е_п_т. д_е_л_о (Михайловград), N 36, 21 февр. 1988.
     Рец.: Светлозар Игов.Отвъд потопа. // А_Б_В, N 6, 7 февр. 1989, с. 4.
     Рец.: Иван Карадочев.Ковчегът на надеждата. // П у л с, N 11, 14 март 1989, с. 5.
     Рец.: Чавдар Добрев. Логиката на оцеляването. // Р_а_б. д_е_л_о, N 114, 24 апр. 1989.

49.   НОЕВ ковчег: Роман. - 2. доп. изд.- София : Интерпрес 67, 1992. - 333 с. 1. изд. 1988.

50.   ОБЪРНАТО небе: Разкази.- София : Нар. младеж, 1962.- 244 с.
     Рец.: Ганчо Савов. Човешко небе. // Л_и_т. н_о_в_и_н_и, N 36, 2 септ. 1962.
     Рец.: Петко Тотев. Сто Реноара. // Л и т. ф р о н т, N 42, 18 окт. 1962.

51.   ПАРОХОВОЙ буквар / Переклав у болг. Микола Павлюк. - Kuil : DHinpo, 1977. - 327 с.

52.   ПЕДЯ земя : Разкази.- София : Профиздат, 1980. - 256 с.

53.   ПИЕСИ.- София : Христо Ботев, 1995. - 344 с.
     Съдържа:Суматоха; Януари; Лазарица; Опит за летене; Кошници.

54.   ПЛАНИНСКО цвете: Разкази.- София : Профиздат, 1964. - 80 с. - (Библиотека за работника)

55.   ПЛЯВА и зърно: Разкази.- София : Бълг. писател, 1972. - 196 с.

56.   ПО водата: Новели.- София : Нар. младеж, 1983. - 512 с.
     Съдържа: Бомбето; Дърворезачка; Козя брада; По водата; Дървената кука; Луда трева.

57.   ПОЕЗИЯ' 83 / Ред. кол. Младен Исаев и др. - София : Бълг. писател, 1983. - 344 с.
     Поместен е кратък откъс от Й. Радичков.

58.   ПОПОВ, Васил. Слънцето на Грузия: [Пътепис с предговор от Йордан Радичков] / Васил Попов. - София : Партиздат, 1978.

59.   ПОРОХОВОЙ букварь :Разсказы / Пер. Н. Глен. - София : София-пресс, 1981. - 128 с.
     Ориг. загл. "Барутен буквар".
     2. изд. 1982.

60.   ПОСЛЕДНОТО лято: Лит. сценарий.- София,1968. - 59 с.

61.   ПРАШКА : Роман.- София : Нар.младеж, 1977. - 168 с.

62.   ПРАШКА с послеслов от камъни и думи: Роман.- София : Лит. форум, 1994. - 186 с. - ( Българска сбирка )
     Рец.: Мая Атанасова. Камъни и думи. // В_е_к 21, 24, 14-20 юни 1995, с. 15.

63.   ПРАШКА: Всички и никой :Романи.- Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979. - 284 с.
     Рец.: Михаил Василев. Романистът Радичков. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10752, 21 ян. 1980.

64.   ПРАШКА: Роман.- София : Бълг. писател, 1997.
     Рец.: Здравко Чолаков.Противоречиво впечатление. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 51, 22 дек. 1997, с. 2.

65.   ПРИКАЗКИ от български писатели: Антология / (Худож. Асен Старейшински; [С предг. от Цветан Ангелов]. - София : Бълг. писател, 1981. - 672 с.: с ил.
     Приказки от Елин Пелин, Ран Босилек, Любен Дилов, Йордан Радичков и др.

66.   ПРОСТИ ръце: Разкази- София : Нар. младеж, 1961. - 159 с.
     Рец.: Кирил Янев. Сърцето все така бие за хората. // К_о_о_п. с_е_л_о, 132, 7 юни 1961.
     Рец.: Тодор Абазов. Дъхът на съвремието. // Л и т. н о в и н и, N 1, 24 май 1961.
     Рец.: Кр. Куюмджиев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1962, N 8, с. 164 - 169.
     Рец.: Боян Ничев. По коловозите на дните.// М_л_а_д_е_ж, 1961, N 7, с. 70 - 7.
     Рец.: Богомил Нонев. Простите ръце на хората. // Л_и_т. ф_р_о_н_т,N 30, 27 юли 1961.

67.   РАЗКАЗИ за деца от български писатели : Антология / (Худож. Асен Старейшински); [С предг. от Камен Калчев]. - София, 1981. - 623 с.: с ил.
     Разкази от Л. Каравелов, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Йордан Радичков и дp.

68.   СВИРЕПО настроение: Разкази.- София : Бълг. писател, 1965.
     2. изд. 1992.
     Рец.: Любен Георгиев. Капризите на таланта. // П_л_а_м_ъ_к, 1966, N3, с. 107 - 10.
     Рец.: Иван Спасов. // У_ч_и_т. д_е_л_о, N 47, 17 юни 1966.

69.   СЕРДЦЕ бьется для людей: Соточинские рассказы / Пер. с болг. Л. Жанова, А. Игнатьева. - София, 1960. - 151 с.

70.   СКАКАЛЕЦ: Разкази.- София : Профиздат, 1984. - 152 с. - ( Библ. Факел ).

71.   СКАЛНИ рисунки: Новели.- София :Бълг. писател, 1970. - 260 с.

72.   СКАНДИНАВЦИТЕ: Разкази.- София : Бълг. писател, 1985. - 191 с. - ( Клуб "Приятели на хумора и сатирата" ).

73.   СМОКОВЕ в ливадите: Разкази / Рис. Йордан Радичков. - Пловдив : Салоон Сариев и Славов, 1995. - 102 с.
     Рец.: Анастасия Първанова. Въображението и сладостта да се живее красиво. // С_в_о_б_о_д_е_н н_а_р_о_д,N 37, 12-18 окт. 1995, с.3.

74.   СОВРЕМЕННЫЕ болгарские беллетристы: Лит. наброски.- София : София-пресс, 1971. -148 с.
     Съдържа лит. очерци за бълг. писатели, вкл. и за Йордан Радичков.

75.   СОЛДАТИК: [Сборник разкази и новели] / Пер. с болг. Ники Глен. - София : София пресс, 1968. - 116 с. - ( Библ. Болгария. 1968, N 11 )

76.   СПОМЕНИ за коне : Новели.- София :Бълг. писател, 1975. - 256 с.
     2. изд. 1978.
     3. изд. 1980.
     Рец.: Милен Александров. Брод към дълбините на душата. // С_е_п_т_е_м_в_р. с_л_о_в_о (Михайловград), N 2695, 9 ян. 1979.
     Рец.: Симеон Хаджикосев. В приказно-гротескния свят на Радичков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 34, 21 авг. 1975, с. 3.

77.   СРЕБЪРНИЯТ пръстен : Сборник разкази / Състав. Тодор Коруев, Цветан Северски; Предг. от Симеон Султанов; (Худож. Георги Велев). - София, 1981. - 167 с.: с портр.
     Разкази от Орлин Василев, Радослав Михайлов, Николай Хайтов, Йордан Радичков и др.

78.   СТАНЕВ,Емилиян. Юнски ден: Разкази / Емилиян Станев; С предг. от Йордан Радичков. - София : Профиздат, 1979. - 288 с.

79.   СТАНЕВА, Надежда. Дневник с продължение [за Емилиян Станев] / Надежда Станева; С послесл. от Йордан Радичков. - 2 изд.- София : Профиздат, 1981. - 371 с.

80.   СУМАТОХА и др.: Пиеси / (Худож. Досьо Досев). - София : Бълг. писател, 1982. - 240 с.
     Съдържа и Януари; Лазарица; Опит за летене.

81.   СУМАТОХА: Пиеса в 2 ч.: Януари: Зимна поема: Лазарица: Пиеса в 4 сезона / (Худож. Филип Малеев). - София : Бълг. писател, 1978. - 175 с.

82.   СЪВРЕМЕННИ разкази 1944-1984 : Сборник / Състав. и ред. Върбан Стаманов, Димитър Начев, Георги Величков; (Худож. Развигор Колев). - София : Бълг. писател, 1984. - 584 с.
     Разкази от Чудомир, К.Константинов, Б. Райнов, Й. Радичков и др.

83.   СЪРЦЕТО бие за хората: Соточински разкази.- София : Нар. младеж, 1959.
     Рец.: Пенчо Данчев. // П_л_а_м_ъ_к, 1961, N 2, с. 54 - 60.
     Рец.: Серафим Северняк. Едно сърце бие за хората. // В е ч. н о в и н и, N 2567, 24 ноем. 1959.
     Рец.: Веселин Йосифов. Радости и тревоги. // Л и т. ф р о н т, N 29, 23 юли 1959.

84.   ТЕНЕКИЕНОТО петле: [Лит.сценарий].- [София], 1962. - 52 с.

85.   ТЕНЕКИЕНОТО петле: Новели / С предг. от Чавдар Добрев. - София : Партиздат, 1985. - 280 с.

86.   ХОРА и свраки: Разкази / Рис. Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1990. - 127 с.
     Рец.: Минко Бенчев. Книга на Радичков, това е достатъчно. // Д_у_м_а, N 266, 25 окт. 1991.

87.   ЦОНЧЕВ, Дончо. Мъже без вратовръзки: Повест / Дончо Цончев, с предг. от Йордан Радичков. - София : Нар. младеж, 1966. - 136 с.

88.   ЧОВЕШКА проза: Разкази.- Пловдив : Хр. Г. Данов, 1971. - 268 с.

89.   ШАРЕНА черга: Разкази за деца. - 2. доп. изд.- София : Отечество, 1987. - 100 с. 1. изд. 1964.

90.   ШЕСТ малки матрьошки и една голяма : Новели.- Варна : Г. Бакалов, 1977. - 176 с.
     Рец.: Луко Захариев. Чудесните плодове на един стремеж. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1979,N6, с. 248 - 253.

91.   ЯНУАРИ: Пиеси.- София, 1982. -115 с.

92.   BESEDA pusneho prachu / Prel. a dosl. napisal Ian Koska. - Bratislava : Sloven. spis., 1976. - 267 p.
     "Барутен буквар".

93.   BARIS ugrunda / Hazirliyan Vladimir Tsikalof. - Sofia : Nar. prosveta, 1956. - 208 p.
     Ориг. заглавие: "Борба за мир: Сборник". Съдържа и разказ на Йордан Радичков.

94.   BIR ufuktan bir ufka: En yeni bulgar hikayeleri.- София : Nar.prosveta, 1962. - 138 p.
     Съдържа и разказ на Йордан Радичков.

95.   BLASZANY kogucik i inne opowiadania / Z bulg. przel. Iadwiga Nurkiewicz. - Warzawa : Czytelnik, 1969. - 229 p.
     Из "Обърнато небе" и "Свирепо настроение".

96.   BORTON Ural / Oeversaettning Ulla Rossen. Omslagvinjett Gunnar Brusewitz. - Udevalla : Raben o Sjoegren, 1972. - 256 p.
     "Неосветените дворове".

97.   BULGARIE - art et litterature / Constantin Constantinov et al. - Paris, 1977. - 249 p.
     Др. авт.: P. Zarev, E. Karanphilov, A. Todorov, P. Dinekov, D. Gabe, E. Bagriana, A. Dalchev, I. Peichev, Vl. Golev, B. Bojilov, P. Matev, L. Stefanova, D. Damjanov, Em. Stanev, P. Vejinov, N. Haitov, I. Petrov, J. Radickovet al.

98.   CIRKULARKA / Prel. Hana Reinerova. - Praha : Odeon, 1974. - 128 p.
     "Дърворезачка", подбрано от "Скални рисунки".

99.   DAS PULVERFIEBEL: Erzaehlungen / Aus dem Bulg. von Wolfgang Koeppe. - Wien : Bulg. Buch, 1984. - 300 p. - ( Bulgarische Bibliothek; 12 )
     Ориг. загл. "Барутен буквар".

100.   DER HEISSE Tag: Novelle / Dt. von R. Milz. - Berlin, 1965. - 68 p.
     Staatsexamenarbeit am Slavischen Institut der Humboldt-Universitaet - Berlin.
     Прев. загл. "Горещ ден".

101.   DER WIND der Ruhe/ Dt. von R. Stein. - Berlin, 1965. - 47 p.
     Staatsexamenarbeit am Slavischen Institut der Humboldt-Universitaet, Berlin.
     Ориг. загл. "Вятърът на спокойствието".

102.   DIE ABENTEUER einer Melone und andere Erzaehlungen / Aus dem Bulg. von Egon Hartmann. - Berlin : Verlag Volk und Welt, 1970. - 266 p.
     "Горещо пладне","Привързаният балон", "Приключенията на едно бомбе", "Неделя".

103.   DIE ENTE und andere Erzaehlungen / Aus dem Bulg. von Hartmut Herboth; Ill. von Milen Radew. - Berlin : Eulenspiegel, 1989. - 197 p.
     Прев. загл. Скандинавците: Разкази.

104.   DIE FLIEGENDE Kreissaege und andere merkwuerdige Geschichten / Aus dem Bulg. von Egon Hartmann. - Berlin : Volk und Welt, 1977. - 364 p.
     Ориг. загл. "Дърворезачка".

105.   DIE PULVERFIEBEL. - [София] : Sofia-Press, 1978. - 299p.
     Ориг. загл. "Барутен буквар".

106.   FURIE si alte povestiri / In rom. de Nikolae Stoian. - Bucuresti : Pentru lit. universala, 1969. - 279 p.
     "Свирепо настроение", "Водолей" и "Козята брада".

107.   HOT noon: [Разкази] / Transl. by Peter Tempest. - Sofia : Sofia-Press, 1972. - 128 с.
     Ориг. загл. "Гореща луна".

108.   KECSKESZAKALL. Elbeszesek /Forditotta Iuhasz Peter i Karug Sara. - Budapest : Europa, 1969. - 266 p.
     "Козята брада". Новели.

109.   L'HERBE folle et autres recits / Pref. Ivailo Ditchev; Postf. Stanislav Stratiev; Trad. du bulg. Bernard Lory et al. - Paris : Est Quest inter., 1994. - 201 p.
     Прев. загл. "Луда трева и други разкази".

110.   ME varpusenpoyat / Kuvitus teijan. - Helsinki : Kustannusosakeyhtio Tammi, 1975. - 119 p.
     "Ние, врабчетата".

111.   MES, zwirbliukai.- Vilnius : Vaga, 1974. - 71 p.
     "Ние, врабчетата".

112.   MIDDAGSHETTA / Oersaettning fren bulg. av Ulla Rossen. - Stockholm : Raben Sjoegren, 1976. - 153 p.
     "Горещо пладне".

113.   MY vrabcaci / Prel. Hana Reinerova. Illustr. Iordan Radickov. - Praha : ROH , 1973. - 111 p.
     "Ние, врабчетата".

114.   MY vrabcata / Transl. Maria Topolska. Ill. Bozena Plochanova. - Bratislava : Mlade leta, 1973. - 100 p.
     "Ние, врабчетата".

115.   NOVELA Bulgare / Red. Jorgiu Doksani, Dhurata Xoxe. - Tirana : Frasheri, 1991. - 416 p.
     Съдържа: Bariera/ Pavell V e z h i n o v. Mjellima e zeze/ Bogomil R a i n o v. Aberate baruti; Buka dhe guri/ Jordan R a d i c k o v. Balada per Georg Henigun/ Viktor P a s k o v.

116.   PROCHOWE Abecadlo / Przel. z bul. Hanna Karpinska. - Warszawa : Lud. spoldz. wydaw, 1973. - 182 p.
     "Барутен буквар".

117.   PUSSIKODUDABITS / Bulg. keel. A. Kurtna. - Tallin : Periodika, 1978. - 80 p.
     "Барутен буквар", "Водолей", "Човешка проза".

118.   SKALNI kresby / Prezel. Hana Reinerova. - Praha : Cescoslov. spisovatel, 1973. - 223 p.
     "Скални рисунки".

119.   SPERREBALONGEN og andre historier / Oversatt og med Forord av Kjetil Ra Hauge. - Oslo : I. W. Cappelens, 1978. - 139 p.
     Прев. загл. "Балон и други разкази".

120.   USPOMINKI na kone / Prel. Iana Markova. - Praha : Melantrich, 1977. - 244 p.
     "Спомени за коне".

121.   VILLI siperia / Suomentanut Kyllikkivilla. - Helsinki : Kustannusosakeythio Tammi, 1977. - 306 p.
     "Неосветените дворове".

122.   WIR Spatzen / Uebers. aus d. Bulg. H. Herboth. - Berlin : Kinderbuchverlag, 1973. - 79 p.
     "Ние, врабчетата".

123.   ZURZAVAR. Ianuar: Ket. drama / Ford. es az utoszot i rta Peter Iuhasz. - Budapest : Europa, 1977. - 152 p.
     "Суматоха", "Януари".


New   

Произведения на Йордан Радичков преведени и издадени на френски език

***   La BARBE de bouc : Recits / Trad. du bulg. Bernard Lory, Krassimir Kavaldjiev, Marie Vrinat. - Paris : L'Esprit des peninsules, 2001. - 198 p.
     Прев. загл. "Козята брада".

***   L'HERBE folle : Nouvelles / Trad. du bulg. Bernard Lory, Roumiana Tatarova-Demange, Marie Vrinat. - Paris : Est-Ouest et UNESCO, 1994.
     Прев. загл. "Луда трева".

***   JANVIER : Piece / Trad. du bulg. Tsena Mileva, Roumiana Stantcheva. LAZARITSA : Piece / Trad. du bulg. Roumiana Demange, Marie Vrinat. - Paris : Editions theatrales, Maison Antoine Vitez, 2002.
     Прев. загл. "Януари","Лазарица".

***   NOUS, les Moineaux : Recits / Trad. du bulg. Veronika Nentcheva, Marie Vrinat. - Paris : L'Esprit des peninsules, 1997. - 150 p.
     Прев. загл. "Ние, врабчетата".

***   RECITS de Tcherkaski : Recits / Trad. du bulg. Marie Vrinat. - Paris : L'Esprit des peninsules, 1994.

***   RECITS de Tcherkaski : Recits / Trad. du bulg. Marie Vrinat, Krassimir Kavaldjiev. - 2. ed.- Paris : L'Esprit des peninsules, 1998. - 196 p.

***   SOUVENIRS de chevaux : Nouvelles / Trad. du bulg. Marie Vrinat. - Paris : Fata Morgana, 2002. - 120 p.
     Прев. загл. "Спомени за коне".

Добавените библиографски данни са любезно предоставени от г-жа Мари Врина


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Назад Начало Вашето мнение ...