КНИГИPicture 432.   АНЧЕВ, Панко. Загадката / Панко Анчев. // А н ч е в, Панко. Творци на словото. - С., 1982, c. 55 - 57.
         Йордан Радичков - на границата между комичното и трагичното.

433.   АПРИЛСКИ кръгозори : Беседи на Атанас Свиленов с български писатели / (Худож. Доcьо Досев). - София, 1981. - 504 с.
         Беседи с Дора Габе, Ел. Багряна Й. Радичков и др.

434.   БАЕВА, М. и др. Литературата и изкуствата в училище / М. Баева, Х. Шаллиева. - София, 1973. - 117 с.

435.   БАЛАБАНОВ, Иван. Извън златния кафез / Иван Балабанов. // Б а л а б а н о в, Иван. Връстници на гласността.- С., 1990, c. 96-103.

436.   БАЛАБАНОВ, Иван. Парадоксален и реален / Иван Балабанов. // Б а л а б а н о в, Иван. Пристрастни светове. - С., 1984, c. 106 - 113.

437.   БАЛАБАНОВ, Иван. Покорител на думите / Иван Балабанов. // Б а л а б а н о в, Иван. Пристрастни светове.- С., 1984, c. 162-167.
         За "Нежната спирала".

438.   БЕЛЯЕВА, Сабина. Епиката на барутното време / Сабина Беляева. // Б е л я е в а, Сабина. Преображенията на героя. - С., 1977, c. 120 - 145.

439.   БЕЛЯЕВА, Сабина. Съвременност, история, мит: ["Суматоха", "Свирепо настроение"] / Сабина Беляева. // С ъ в р е м е н н а т а българска проза и европейските социалистически литератури. - С., 1986, c. 149 - 150; 160 - 166.

440.   БЕНЧЕВ, Минко. Барутният буквар на революцията / Минко Бенчев. // Б е н ч е в, Минко. Свидетелства. - С., 1989, c. 71 - 75.

441.   БЕНЧЕВ, Минко. Радичков, това е достатъчно / Минко Бенчев. // Б е н ч е в, Минко. Каквито сме : Мнения за писатели и книги. - С., 1994, c. 45-48.

442.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Основни черти от поетиката на съвременния български разказ: Йордан Радичков в "Барутен буквар" / Михаил Василев. // В а с и л е в, Михаил. Съвременна българска литература. - С., 1983, c. 132-163.

443.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Урокът на Йовков за Йордан Радичков, Ив. Петров, Н. Хайтов / Михаил Василев. // В а с и л е в, Михаил. Традиции и талант.- С., 1974, c. 39 - 51.

444.   ВДЪХНОВЕНИ от народа 1944-1974: Сборник лит.-крит. статии- София : Бълг. писател, 1974. - 495 с.
         За Г. Караславов, Д. Талев, А. Гуляшки, Н. Фурнаджиев, Ст. Дичев, В. Ханчев, В. Петров, Б. Райнов, Н. Хайтов, С. Северняк, Й. Радичков, И. Петров, И. Петров, Л. Левчев, Е. Каранфилов.

445.   ВУЧКОВ, Юлиан. Писатели и пиеси: Йордан Радичков / Юлиан Вучков. // В у ч к о в, Юлиан. Българска драматургия 1944 - 1979. - С., 1981, c. 424 - 452.

446.   ГЕОРГИЕВ, Любен. Йордан Радичков: Величието на борбата за свобода / Любен Георгиев. // Г е о р г и е в, Любен. Съвременни писатели. - С., 1969, c. 266-286.

447.   ГЕОРГИЕВ, Любен. Капризите на таланта: ["Свирепо настроение"] / Любен Георгиев. // Г е о р г и е в, Любен. Съвременни писатели. - С., 1969, c. 252 - 265.

448.   ГЕОРГИЕВ, Любен. Рисковете на художественото деформиране: Радичковите загадки и разгадки / Любен Георгиев. // Г е о р г и е в, Любен. Критически претворения : Проблеми и портрети. - С., 1974, c. 283 - 297.

449.   ГЕОРГИЕВА, Цветана. Поетиката на орнамента в стила на Йордан Радичков / Цветана Георгиева. // Е п и с к о п - К о н с т а н т и н о в и четения: [Сб. докл.].- Шумен, 1994, c. 209 - 220.

450.   ГРИГОР УГАРОВ, Йордан Радичков, Анастас Стоянов: Био-библогр. очерци / Антония Стоянова и др. - София : Дом на лит. и изкуствата за деца и юноши, 1981. - 72 с. - ( Библ. Детски творци ).
         Други автори: М. Баева, Е. Орманов, Б. Пашкова.

451.   ДАНЧЕВ, Пенчо. Сърцето бие за хората / Пенчо Данчев. // Д а н ч е в, Пенчо. Естетика : Литературна критика.- С., 1965, c. 503 - 517.

452.   ДИНЕКОВ, Петър. В живота и литературата:[ Лит. - крит. очерци] / Петър Динеков; ( Худож. Михаил Каменов). - София : Бълг. писател, 1982. - 263 с.
         За Пейо Яворов, Й. Йовков, Е. Багряна, Чудомир, Л. Стоянов, Н. Хрелков, Н. Фурнаджиев, Дора Габе, Й. Радичков и др.

453.   ДИНЕКОВ, Петър. Йордан Радичков / Петър Динеков. // Д и н е к о в, Петър. В живота и литературата. - С., 1982, c. 213 - 225.

454.   ДИНЕКОВ, Петър. Кошниците на Йордан Радичков / Петър Динеков. // Д и н е к о в, Петър. От Възраждането до днешния ден. - С., 1987, c. 184 - 189.

455.   ДИНЕКОВ, Петър. От Възраждането до днешния ден: [Лит.-крит. очерци] / Петър Динеков; (Худож. Олга Йончева). - София : Бълг. писател, 1987. - 255 с.
         За Паисий Хилендарски, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Людмил Стоянов, Йордан Радичков и др.

456.   ДОБРЕВ, Чавдар. Апокалипсис сега / Чавдар Добрев. // Д о б р е в, Чавдар. Предопределението. - С., 1993, c. 66 - 86.
         За въведението към романа "Ноев ковчег" от Йордан Радичков.

457.   ДОБРЕВ, Чавдар. Бодлите на таралежа албинос; Светът отвън / Чавдар Добрев. // Д о б р е в, Чавдар. Предопределението. - С., 1993, c. 139-171.
         За новелите "Таралежът" и "Тенекиеното петле" от Йордан Радичков.

458.   ДОБРЕВ, Чавдар. Малкият и Големият... парадоксите на природата / Чавдар Добрев. // Д о б р е в, Чавдар. Предопределението. - С., 1993, c. 87 - 102.
         За фрагмента "Въшкарчето" от романа "Ноев ковчег" от Йордан Радичков.

459.   ДОБРЕВ, Чавдар. Овладяване на човешкия свят / Чавдар Добрев. - София : Бълг. писател, 1968. - 171 с.
         Лит.-крит. очерци за Й. Радичков, Ивайло Петров, Н. Хайтов, Генчо Стоев, Др. Асенов, Георги Mарков, Дико Фучеджиев, Георги Mишев, Кольо Георгиев, Дим. Вълев и Mилчо Радев.

460.   ДОБРЕВ, Чавдар. Преображенията на "Горница" и "Долница": Трите врани; Шансовете на човека и хлебарката / Чавдар Добрев. // Д о б р е в, Чавдар. Предопределението. - С., 1993, c. 103 - 139.
         "Ноев ковчег".

461.   ЖЕЧЕВ, Тончо. История и литература: [Избрани статии] / Тончо Жечев; ( Худож. Михаил Каменов). - 2. изд. - София : Бълг. писател, 1982. - 720 с.
         Очерк за творчеството на писателя Йордан Радичков.

462.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Йордан Радичков / Тончо Жечев. // Ж е ч е в, Тончо. Критически погледи. - С., 1971, c. 190 - 198.

463.   ЗАРЕВ, Пантелей. Избрани произведения. Т. 1 / Пантелей Зарев. - София : Бълг. писател, 1971. - 630 с.
         Съдържа: Лит.- крит. статии за творчеството на Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Св. Минков, П. Матев, Й. Радичков и др.

464.   ЗАРЕВ, Пантелей. Йордан Радичков / Пантелей Зарев. // З а р е в, Пантелей. Преобразена литература. - С., 1969, c. 338 - 352.

465.   ЗАРЕВ, Пантелей. Йордан Радичков / Пантелей Зарев. // З а р е в, Пантелей. Съвременна чувствителност. - С., 1989, c. 85-90.

466.   ЗАРЕВ, Пантелей. Панорама на българската литература / Пантелей Зарев. - 3. прераб. и доп. изд. - С. : Наука и изкуство, 1977. - 688 с.
         Съдържа: Лит.-крит. изсл. на лит. от средата на 50-те до 70-те г. и на творчеството на П. Вежинов, А.Гуляшки, К.Калчев, Б.Райнов, Й. Радичков, Н. Хайтов, Ив. Петров, А. Геров, Б. Божилов, Бл. Димитрова, Л. Левчев, Др. Асенов, Л. Стрелков и др.

467.   ЗАРЕВ, Пантелей. Съчинения в 3 т / Пантелей Зарев; (Худож. Стефан Груев). - София : Бълг. писател, 1981.
         В т. 2. - статии за Елисавета Багряна, Димитър Димов, Йордан Радичков и др.

468.   ЗАРЕВА, Снежана. Суматоха и дисциплина в разказвателния дискурс на Радичков / Снежана Зарева. // З а р е в а, Снежана. Ред и суматоха в литературната творба. - С., 1993, c. 101-109.

469.   ЗАХАРИЕВ, Луко. Преображенията на Йордан Радичков в старата литература и фолклора / Луко Захариев. // З а х а р и е в, Луко. В търсене на националното. - С., 1984, c. 32 - 55.

470.   ЗАХАРИЕВ, Луко. Преображенията на Йордан Радичков в старата литература и фолклора / Луко Захариев. // З а х а р и е в, Луко. Литературни бдения: Статии, портрети, размисли. - С., 1975, c. 41-73.

471.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Неосветените дворове на душата - Йордан Радичков / Николай Звезданов. - София : Наука и изкуство, 1987.
         Рец.: Ваня Бояджиева. Осветяване на нежната спирала. // Л и т. м и с ъ л, 1989, N1, с. 122 - 125.
         Рец.: Христо Трендафилов.Към верен портрет на твореца. // Л и т. ф р о н т, N 13, 30 март 1989, с. 4.

472.   ИГОВ, Светлозар. Магьосник на словото / Светлозар Игов. // И г о в, Светлозар. Грозните патета : Критическо ежедневие. - С., 1984, c. 108 - 114.

473.   ЙОРДАНОВ, Александър. Гротеската" Обърнато небе" и идеята за нашето възвръщане / Александър Йорданов. // Й о р д а н о в, Александър. Личности и идеи. - С., 1986, c. 85 - 98.

474.   ЙОСИФОВ, Веселин. Размисли и страсти: Избрани работи / Веселин Йосифов; (Худож. Михаил Каменов). - София : Бълг. писател, 1980. - 448 с.
         Статии за Кирил Торомански, Г. Бакалов, Йордан Радичков и др.

475.   КАНУШЕВ, Димитър. Театрална критика: Избрано / Димитър Канушев; (Худож. Елена Маринчева). - София : Бълг. писател, 1980. - 316 с.: 1 л. портр.
         Статии за пиеси на Димитър Димов, Никола Русев, Драгомир Асенов, Камен Зидаров, Йордан Радичков, Георги Джагаров.

476.   КАРАКАШЕВ, Владимир. Драма, сцена, време: Избрани произведения / Владимир Каракашев; ( Худож. Петър Тончев). - София : Бълг. писател, 1982. - 351 с.: 1 л. портр.
         Статии за Пейо Яворов, Димитър Димов, Иван Кондов, Йордан Матев, Йордан Радичков, Марсел Марсо.

477.   КАРАКАШЕВ, Владимир. Експериментът на Радичков и "тактичността" на критиката / Владимир Каракашев. // К а р а к а ш е в, Владимир. Революция и драма. - С., 1973, c. 162 - 165.
         За пиесата "Суматоха".

478.   КАРАКАШЕВ, Владимир. Между тревогата и надеждата / Владимир Каракашев. // К а р а к а ш е в, Владимир. Критически летопис. - С., 1969, c. 46 - 72.
         Също и в: П л а м ъ к, 1963, N 12, с. 67 - 83.
         Творческият път на Йордан Радичков.

479.   КАРОЛЕВ, Стоян. Близки и непостижими: [Очерци] / Стоян Каролев. - София : Хр. Ботев, 1996. - 280 с.
         Съдържа очерци за Иван Вазов, П. Яворов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Д. Талев, Ем. Станев, Д. Димов, Н. Вапцаров, В. Петров, Й. Радичков.

480.   КАРОЛЕВ, Стоян. Идеи, изображение, стил в българската литература / Стоян Каролев. - София : Бълг. писател, 1971. - 512 с.
         Съдържа и лит.-крит. очерци за Д. Дебелянов, Д. Димов, Ем. Станев, В. Андреев и Й. Радичков.

481.   КАРОЛЕВ, Стоян. Срещи с Йордан Радичков / Стоян Каролев. // К а р о л е в, Стоян. Портрети и скици. - С., 1986, c. 184 - 212.

482.   КАЦАРСКА, Красимира. Човешките преживявания в "Горещо пладне" / Красимира Кацарска.// А л м а н а х VII клас : Българска литература, чужди литератури. - В. Търново, 1995, c. 354-359.

483.   КОНСТАНТИНОВ, Георги и др. Български писатели: Биографии: Библиография / Георги Константинов, Цв.Минков, Ст.Великов. - София : Бълг. писател, 1961. - 792 с.
         Йордан Радичков - с. 740 .

484.   КОНСТАНТИНОВА, Елка. Българският разказ от вчера и днес: Изследване / Елка Константинова. - София : Бълг. писател, 1987. - 184 с. И за разказите на Й. Радичков.

485.   КОНСТАНТИНОВА, Елка. Въображаемото и реалното: Фантастиката в българската художествена проза / Елка Константинова. - София : Унив. изд. "Климент Охридски", 1987. - 264 с.
         Фантастичното в творчеството на Йордан Радичков.

486.   КОНСТАНТИНОВА, Елка. Фантастика и съвременност / Елка Константинова. - София : Наука и изкуство, 1985. - 140 с.
         Включва и литературен анализ на аспекти от творчеството на Йордан Радичков.

487.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Избрани страници / Кръстьо Куюмджиев. - София : Български писател, 1983. - 189 с.
         Литературни бележки и за творчеството на Йордан Радичков.

488.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Критика и литературен живот: [Очерци] / Кръстьо Куюмджиев; Худ. Михаил Каменов. - София : Бълг. писател, 1980. - 232 с.
         1. изд. 1977 г.
         За творбите на някои бълг. писатели, вкл. за Йордан Радичков.

489.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Силуети: Лит.- крит. очерци / Кр. Куюмджиев. - София : Бълг. писател, 1976. - 264 с.
         За Д. Димов, Б. Райнов, В. Петров, Н. Хайтов, Д. Фучеджиев, Ив. Петров, Й. Радичков, Ч. Добрев, Д. Жотев, Л. Левчев, П. Караангов, Н. Лилиев, Н. Ракитин.

490.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Феноменът Радичков / Кръстьо Куюмджиев. // А л м а н а х VII клас : Българска литература, чужди литератури. - В. Търново, 1995, c. 348-349.

491.   ЛЕНКОВ, Григор. Повестите на Йордан Радичков / Григор Ленков. // Л е н к о в, Григор. Небесни релси. - С., 1986, c. 260 - 264.

492.   ЛИКОВА, Розалия. Съвременни автори и проблеми: Сборник / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1968. - 420 с.
         Съдържа лит.-крит. статии върху най-новата бълг. проза и поезия, както и отделни очерци за писателите Д. Талев, П. Вежинов, Й. Радичков, В. Ханчев, Л. Левчев и Б. Димитрова.

493.   МАНОЛОВА, Наташа. Поезията и целеустремеността на един характер / Наташа Манолова. // М а н о л о в а, Наташа. По повод на...- С., 1988, c. 27-30.
         За "Всички и никой" на Йордан Радичков.

494.   МАРКОВ, Георги. Конете и вълците на българите / Георги Марков. // Е с е т о. - В. Търново, 1994, c. 195-200.
         "Спомени за коне" от Йордан Радичков през погледа на Георги Марков.

495.   МЛАДЕНОВА, Мария. Един неочакван автопортрет: Послепис / Мария Младенова. // Р а д и ч к о в, Йордан. Литературна орница : Интервюта.- С., 1999, c. 313 - 318.

496.   МУТАФОВ, Енчо и др. Йордан Радичков: Литературнокритически очерк / Енчо Мутафов, Димитър Стайков. - София : Бълг. писател, 1986. - 288 с.

497.   МУТАФОВ, Енчо. Амбивалентно-смехово отношение към старата хармония: [Й. Радичков - Ив. Петров] / Енчо Мутафов. // М у т а ф о в, Енчо. Подвижният човек. - С., 1978, c. 37 - 51.

498.   МУТАФОВ, Енчо. Бъди невероятен: Книга за Радичков / Енчо Мутафов. - София: Свободно поетическо общество, 1998. - 212 с.

499.   МУТАФОВ, Енчо. Индивидуалното творчество като структура: Йордан Радичков / Енчо Мутафов. // М у т а ф о в, Енчо. Време и художествено единство.- С.,1978, c. 69 - 115.

500.   МУТАФОВ, Енчо. Обратното движение / Енчо Мутафов. // А л м а н а х VII клас: Българска литература, чужди литератури.- В. Търново, 1995, c. 350-353.

501.   МУТАФОВ, Енчо. Философско-психологическа доминанта ["Козелът] / Енчо Мутафов. // М у т а ф о в, Енчо. Подвижният човек. - С.,1978, c. 103 - 106.

502.   НЕДКОВ, Здравко. Писатели и книги: [Лит. - крит. очерци] / Здравко Недков; Худ. Марин Делимаринов. - София : Бълг. писател, 1981. - 132 с.: с ил.
         За Михаил Бахтин, Ат. Далчев, Й. Радичков и др.

503.   НЕДКОВ, Здравко. Смях по български / Здравко Недков. // С т р а н и ц и за съвременни български разказвачи.- Варна, 1992, c. 47 - 60.
         Гротеската у Радичков.

504.   НИКОЛОВ, Минко. От лиричния акварел към лиричния размисъл / Минко Николов. // Н и к о л о в, Минко. Избрани произведения. - С., 1968, c. 156 - 166.

505.   ПАВЛОВ, Иван. Метаморфози на комичното в "Барутен буквар" от Йордан Радичков и "Строго охраняеми влакове" от Бохумил Храбал / Иван Павлов. // П а в л о в, Иван. Съвременният български и чешки роман. - С., 1985, c. 111 - 135.

506.   ПЕНЕВ, Станислав. В художествения свят на литературната творба: Анализи / Станислав Пенев. - Варна : К-Б, 1995. - 32 с.
         Анализи на литературни творби на съвременни български писатели. Йордан Радичков е представен със "Самотните вятърни мелници".

507.   ПОПВАСИЛЕВ, Стефан. За езика и стила на Йордан Радичков / Стефан Попвасилев. // П о п в а с и л е в, Стефан. Строители на родната реч. - С., 1971, c. 56 - 64.
         Също и в: И з в. Инст. за бълг. език, 1970, N 19.

508.   ПОПИВАНОВ, Иван. Патос и творчески подход / Иван Попиванов. - София : Бълг. писател, 1975. - 313 с.
         За творческите търсения в съвр. бълг. литература - и за творчеството на Радичков.

509.   ПОПИВАНОВ, Иван. Ярко, модерно виждане / Иван Попиванов. // П_о_п_и_в_а_н_о_в, Иван. Ескизи и портрети. - С., 1981, c. 227-245.

510.   РЕЧНИК по нова българска литература : 1878 - 1992 / Гл.ред. Магдалена Шишкова; Ред. кол. Сабина Беляева, Мирослав Дачев; Енциклопед. ред. Мария Костова. - София : Хемус, 1994. - 440 с. Статия за Йордан Радичков - с. 297 - 299.

511.   РУСЕВА, Виолета. Йордан Радичков: "Свирепо настроение" / Виолета Русева. // Л и т е р а т у р н и анализи. - Велико Търново, 1993, c. 139 - 143.

512.   РУСЕВА, Виолета. Повествователни трансформации в жанра разказ: [Двама автори на 60-те г. в отношение към литературната традиция на жанра - В. Попов и Й. Радичков / Виолета Русева. // Л и н г в и с т и к а: Поетика: Литературна история. - С., 1984, c. 166 - 172.

513.   САПАРЕВ, Огнян. Диалектика на греха ["Дървото на греха" от Дико Фучеджиев и "Козята брада" от Йордан Радичков] / Огнян Сапарев. // С а п а р е в, Огнян. Литературни проблеми. - С., 1979, c. 113 - 123.

514.   САПАРЕВ, Огнян. Радичков или парадоксите на етноцентризма / Огнян Сапарев. // С а п а р е в, Огнян. Литература и интерпретация. - С., 1988, c. 126 - 132.

515.   САПАРЕВ, Огнян. Свободата на таланта / Огнян Сапарев. // С_а_п_а_р_е_в, Огнян. Литературни проблеми. - С., 1979, c. 99 - 112.
         За книгата "Неосветени дворове" на Радичков.

516.   СВИЛЕНОВ, Атанас. Мъдрост от Севера и Юга / Атанас Свиленов. // С в и л е н о в, Атанас. Притежания на паметта. - Пловдив, 1983, c. 82 - 66.

517.   СОВРЕМЕННЫЕ болгарские беллетристы: Лит. наброски.- София : София-пресс, 1971. - 148 с.
         Съдържа лит. очерци за бълг. писатели, вкл. и за Йордан Радичков.

518.   СТЕФАНОВ, Валери. Трева на забравата / Валери Стефанов. // С т е ф а н о в, Валери. Имената на времето. - С., 1988, c. 118 - 131.

519.   СТОЯНОВА, Людмила. Преображения на фантастичното в българската проза / Людмила Стоянова. - София : Акад. изд. "Марин Дринов", 1996. - 162 с.
         Книгата съдържа и анализ на фантастичното в творчеството на Йордан Радичков.

520.   СТОЯНОВА, Людмила. Фолклорните фантазии на Йордан Радичков / Людмила Стоянова. // С_т_о_я_н_о_в_а, Людмила. Забравени страници: Литературна критика. - Варна, 1994, c. 127-141.

521.   ТАНЕВ, Димитър. Нежността против корозията / Димитър Танев. // Т а н е в, Димитър. Попътна критика. - С., 1987, c. 129 - 132.
         За разказите в "Нежната спирала" на Йордан Радичков.

522.   ТЕНЕВ, Любомир. Избрани произведения: В 3 т. / Любомир Тенев. - София : Бълг. писател, 1985.
         В т. 2. - статии за Герхард Хауптман, Бърнард Шоу, Алдо де Бенедети, Боян Дановски, Ст. Сърчаджиев, Йордан Радичков и др.

523.   ТЕНЕВ, Любомир. Йордан Радичков / Любомир Тенев. // Т е н е в, Любомир. Те - в пространството на сцената. - С., 1977, c. 194 - 227.
         За К. Зидаров, Л. Стрелков, О. Василев, Г. Караславов, Д. Димов, М. Величков, Ив. Пейчев, Г. Джагаров, Др. Асенов, Ив. Радоев.

524.   ТОТЕВ, Петко. Книги за препрочитане / Петко Тотев; Худож. Петър Тончев. - София : Бълг. писател, 1979. - 272 с.
         За Петко Р. Славейков, Петър Берон, Иван Вазов, Радой Ралин, Йордан Радичков и дp.

525.   ХАДЖИКОСЕВ, Симеон. Неизтощим белетристичен темперамент / Симеон Хаджикосев. // Х а д ж и к о с е в, Симеон. През погледа на критика. - С., 1978, c. 172 - 176.

526.   ХАДЖИКОСЕВ, Симеон. Протеевият образ на белетриста / Симеон Хаджикосев. // Х а д ж и к о с е в, Симеон. Критически пристрастия. - С., 1977, c. 178 - 199.

527.   ХАДЖИКОСЕВ, Симеон. Съвременното творческо светоусещане в последните книги на И. Петров и Й. Радичков / Симеон Хаджикосев. // Х а д ж и к о с е в, Симеон. Поезия, проза, критика. - С., 1971, c. 57 - 65.

528.   ЦВЕТКОВ, Иван. Избрани произведения: В 2. т / Иван Цветков; (Худож. Петър Тончев). - София : Бълг. писател, 1984.
         Т. 2. Страници за две литератури. - 500 с. Статии за Хр. Ботев, Гео Милев, Н. Вапцаров, А. Чехов, Йордан Радичков и др.

529.   ЦВЕТКОВ, Иван. Йордан Радичков: Барутен буквар / Иван Цветков. // В д ъ х н о в е н и от народа: 1944 - 1974 : Сборник лит. - крит. статии. - С., 1974, c.428 - 437.

530.   ЦВЕТКОВ, Иван. Приказният и героичен свят на Радичков / Иван Цветков. // Ц в е т к о в, Иван. Страници за прозата. - С., 1979, c. 53 - 62.
         "Барутен буквар".

531.   ЦВЕТКОВ, Иван. Приказният и героичен свят на Йордан Радичков / Иван Цветков. // Ц в е т к о в, Иван. Избрани произведения. Tом 2: Страници за две литератури. - С., 1984, c. 122 - 131.

532.   ЯНЧЕВ, Тодор. Спътници на детството: Статии и очерци: Кн. 1 / Тодор Янчев. - София : Нар. младеж, 1978. - 280 с.
         Проблеми на детската лит. и творч. портрети на съвременни български писатели, вкл. и на Йордан Радичков.

533.   ADAMOVIC, G.E. Malye zanry v sovremennoj bolgarskoj proze i chudozestvennyj opyt Jordana Radickova / G.E. Adamovic. - Minsk, 1982. - 132 p.

534.   BROCKHAUS Enzyklopaedie : Band 18. - 19. Auflage. - Mannheim : Brockhaus, 1992.
         Съдържа статия за Йордан Радичков - с.22.

535.   BULGARISCHE Belletristen der Gegenwart: Literarische Skizen / Uebers. von Hartmut Herboth. - Sofia : Sofia-Press, 1970. - 148 с.
         Съдържа лит. очерци за съвр. български писатели, вкл. Йордан Радичков.

536.   KINDLERS Neues Literaturlexikon : Band 13.- Munchen : Kindler Verlag, 1991.
         Съдържа библиографска статия за Йордан Радичков - с.892.

537.   KUJUMDSHIEV, Krastyo. Jordan Radickov / Krastyo Kujumdshiev. // K u j u m d s h i e v, Krastyo. Literatur Bulgariens 1944 bis 1980: Einzeldarstellungen. - Berlin, 1981, c. 431-444; 581-583.

538.   SZWAT-GALABOVA, G. W kradu bulgarskiej groteski: O tworczosci Jordana Radiczkowa / G. Szwat-Gylybowa. - Warszawa : Slawistyczny osrodek wyd., 1991. - 121 p. - ( Prace slawistyczne; 98 )
         Прев. загл. "В кръга на българската гротеска: За творчеството на Йордан Радичков".

539.   Z POLSKICH studiow slawistycznych: Cer. 7. Literaturoznawstwo, folkloristyka, problematyka historyczna: Prace na X miedz. kongr. slawistow w Sofii 1988 / Red. Jan Basara. - Warszawa : Nauka, 1988. - 632 p.
         Прев. загл. "Из полските славистични изследвания".
         Съдържа критическа разработка за народната метафорика в драмите на Й. Радичков.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Назад Начало Вашето мнение ...